El Consell defineix les 184 activitats econòmiques que podran optar a les ajudes de la Línia COVID-19 de l’Estat i agilitza la tramitació

242

El Ple del Consell ha aprovat un decret de llei de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial i ha definit els 184 sectors i grups d’activitat que podran beneficiar de les ajudes de la Línia COVID-19 que preveu el Reial decret llei 5/2021 de l’Estat. El decret inclou també mesures d’agilització per a la gestió d’aquestes subvencions.

L’objectiu d’aquesta mesura és impulsar la recuperació i creixement d’aquelles empreses que, tot i travessar dificultats financeres, resulten viables, així com assegurar els llocs de treball, mantenir i potenciar el teixit productiu i fomentar la competitivitat.

Als 95 sectors inicials que van quedar recollits en el decret del Govern Central, el Consell ha sumat un total de 89 sectors elegibles, entre els quals figuren entre altres totes les activitats econòmiques vinculades a al sector del cuir i del calçat, el tèxtil i la confecció , el paper i les arts gràfiques, el comerç, l’audiovisual, el plàstic, l’elaboració de vi, així com activitats vinculades a la ceràmica, entre d’altres.

Les ajudes directes rebudes pels autònoms i empreses beneficiaris tindran caràcter finalista i s’han d’aplicar a la satisfacció del deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com a cobrir els costos fixos incorreguts, sempre que aquests s’hagen meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Aquestes subvencions les resoldrà la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i seran finançades pel Govern d’Espanya que destinarà a aquest programa un import global per al conjunt del país de 647 milions d’euros.

Tal com estableix el Reial Decret Llei 5/2021 de l’Estat, les ajudes tindran una quantia de fins a 3.000 euros per a aquells autònoms que tributen per mòduls i d’entre 4.000 i 200.000 euros per a les empreses i autònoms de règim d’estimació directa, sempre quan s’hagen registrat segons la informació disponible a l’Agència Tributària, una caiguda de negoci superior al 30% respecte a 2019.

Tramitació d’urgència

En la tramitació de les ajudes contingudes en el decret-llei se seguirà el procediment d’urgència i es reduiran tots els terminis a la meitat, llevat del de presentació de sol·licituds i recursos.

Tant la presentació de la documentació com la resta dels tràmits relacionats amb aquestes ajudes, atenent al volum de sol·licituds previst i a les característiques dels beneficiaris, es realitzarà a través de mitjans electrònics. D’aquesta manera, serà imprescindible que aquells que sol·liciten l’ajuda com a beneficiaris de les mateixes compten amb certificat digital i aquells que ho facen a través de representants, estiguin donats d’alta en el Registre de Representants.