PSPV-PSOE i Compromís pacten el govern de la Diputació. Llegiu l’acord:

895
PUBLICITAT

El govern de la Diputació de Castelló 2019-2023 haurà de sustentar-se en alguns eixos estratègics de treball, amb la finalitat de millorar, dinamitzar i rendibilitzar el treball institucional que exerceix. Alguns d’aquests eixos, en un govern PSPV-PSOE / Compromís, hauran de ser:

➢ Per accentuar la nostra voluntat de donar des de la Diputació el màxim d’autonomia municipal, anem a treballar per a aconseguir la Diputació de la CONCERTACIÓ, canviant el concepte per a que siguen els ajuntaments els que decidisquen en quina mesura volen obtindre els recursos que se’ls pot oferir al llarg de la legislatura, ampliant les matèries on es puguen ubicar els recursos. Els ajuntaments presenten el seu pla de treball, creant-se taules de concertació Diputació-Ajuntament a nivell polític i tècnic aplegant-se als acords de col·laboració que corresponguen, eliminant i simplificant en convocatòries i burocràcia. A estos efectes es va a crear una Taula per la Concertació per tal de definir entre els partits de govern el model a assolir.

➢ Anirem en la recerca d’una Diputació subsidiària i al servei dels ajuntaments: de baix cap amunt. Reforçar la cimera d’alcaldes, dotar-la de contingut i habitualitat. Crear un escó 28 simbòlic perquè puguen anar alcaldes o ciutadans a exposar algun tema al ple, si així es considera.

 • Consecució d’un repartiment objectiu de recursos entre els pobles de la demarcació, establint criteris mesurables en atenció a la realitat socioeconòmica i demogràfica de cada municipi. La desaparició dels “convenis singulars” seran objectiu a assolir per l’equip de govern de la Diputació, circumscrivint-los a aquelles situacions excepcionals i d’emergència, que només justifiquen la seua celebració.

➢ Es treballarà en favor d’una Diputació coordinada amb la Generalitat: coordinació de polítiques de desenvolupament municipal i territorial, coordinació en carreteres, turisme, cultura i esports, serveis socials, desenvolupament econòmic, rural, etc. Es fomentarà la signatura de convenis de col·laboració i l’establiment de plans conjunts d’infraestructures i serveis. Es treballarà en tot moment la coordinació interinstitucional, propiciant la complementarietat de les actuacions i ajudes.

 • Procedirem a la concreció de transferències de competències i serveis a altres administracions, establint els mecanismes per a aconseguir la major eficiència dels serveis i l’aportació de recursos que han de ser assignats per la Diputació. Serà una Diputació sense competències impròpies, que seràn unes assumides per l’administració competent i sobre aquelles que no corresponguen a cap administració, es pendrà de común acord la decissió sobre el seu futur immediat.
 • Modernització i rendibilització de la institució a través principalment de l’àrea de Personal i Formació, que abordaran els ajustos o canvis en les diferents àrees amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu durant la legislatura d’eficiència i productivitat d’acord amb la modernització institucional que la Diputació requereix.
 • L’àrea de Transparència haurà de marcar una empremta de treball institucional, tant en la gestió de la pròpia institució com de promotora i dinamitzadora dels municipis de la província, procedint a implantar els portals de transparència o els corresponents premis a iniciatives de participació i transparència.
 • Un dels eixos principals i prioritaris de treball serà el que aborde, estudie i gestione les mesures contra el despoblament i les seues conseqüències en diferents àrees de les comarques de Castelló, duent a terme línies d’actuació de cooperació municipal per a mitigar aquest problema des de diferents àrees de treball, contribuint al reequilibri territorial i coordinant-se amb totes les administracions públiques per a aconseguir eines efectives per al territori. S’introduirà l’element de l’acció positiva com a principi rector de actuació en matèria de despoblament, incorporant elements demogràfics i relatius a la superficie municipal, així com el caràcter de complementarietat a les polítiques de la Generalitat Valenciana.

➢ Es treballarà de forma decidida per a la millora serveis globals a tots els municipis, de manera que sense distinció de la mida o de la ubicació arribe la prestació dels mateixos sense cap discriminació i amb la màxima eficiència. La Diputació ha d’oferir visió de conjunt en diverses matèries on pot actuar. Es treballarà de manera específica per a generar economies d’escala, identificar problemes o qüestions d’àmbit supramunicipal, etc. així com fomentar els serveis que puga prestar a nivell d’oficines SEPAM, oficines tècniques, centres comarcals, o recolzament a mancomunitats. S’apostarà per la comarcalització, mitjançant la transferència de recursos, amb criteris objectius.

 • La Igualtat de gènere i la visió feminista de la institució ha de marcar una mirada transversal de tota la Diputació, que no només treballe les mesures de promoció i reconeixements de diferents iniciatives a favor de les dones sinó que s’implante aquesta perspectiva als ajuntaments amb la col·laboració de la Diputació de Castelló.
 • Es treballarà de forma específica amb creació d’una àrea concreta per tractar la Memòria Històrica i Democràtica, en coordinació amb la Conselleria de qualitat Democràtica i d’acord amb els principis de la Llei de la Memòria Democràtica Valenciana, per a contribuir a una reconciliació real de la ciutadania amb els fets mai resolts del passat recent.
 • També les iniciatives relacionades amb el Medi Ambient seran prioritàries durant la legislatura, fent especial atenció en la sostenibilitat energètica i l’educació ambiental. La política verda serà un eix de gestió institucional, i que hauran de tindre la seua plasmació en permanent col·laboració amb la resta d’institucions, tant els ajuntaments de les comarques de Castelló com amb el govern autonòmic.
 • La riquesa, varietat i amplitud del Patrimoni de la Diputació i la seua adequada gestió haurà de ser una altra prioritat de la gestió de govern, en treballs tant de la seua bona conservació com del seu acostament i coneixement a la ciutadania, amb l’objectiu de fer partícip als habitants del territori de l’ampli i valuós patrimoni amb el qual compta la institució provincial, així com concretar aquells elements patrimonials que puguen ser assumits per la Generalitat.
 • La Cultura ha estat i deu ser un altre dels eixos vitals de la Diputació, per la seua gestió dels importants espais culturals amb els quals compta, amb iniciatives que donen contingut de promoció i interés a aquests espais, recolzats en l’estudi i recerca per altres institucions pròpies d’aquesta àrea com el Servei de Publicacions. Al seu torn ha de prevaldre el suport cultural als municipis amb iniciatives desenvolupades des de l’àrea de Cultura de la Diputació.
 • Benestar Social i Salut ha de complir amb l’esperit polític d’un govern progressista, fent com a eix fonamental de la institució la prevenció i la justícia social, concretant-ho en accions d’aquesta àrea que gestione, especialment en municipis de menor població, aspectes com la pobresa energètica, l’atenció a domicili, la inserció o l’emergència social. Aquestes iniciatives de govern han d’estar complementades amb la gestió competencial en Sanitat i Educació, per a fer d’aquesta àrea un eix prioritari de gestió de la Corporació de la Diputació.