Morella tindrà oficina Xaloc

490
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

El Consell ha autoritzat quatre convenis singulars a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb els ajuntaments de Burjassot, Dénia, Gandia i Morella per a l’obertura d’oficines integrades en la Xarxa Xaloc.

El propòsit d’aquests acords és l’establiment i el desenvolupament d’una oficina d’habitatge, rehabilitació i regeneració urbana en cadascun dels quatre municipis, integrada en la Xarxa Xaloc, a més de la dotació d’estabilitat financera i mitjans materials i personals a les oficines, tant ja existents com de nova creació amb la finalitat de prestar un servei a la ciutadania de manera contínua i amb qualitat.

Anteriorment, el Consell va aprovar al juny de 2020 un conveni tipus que va ser subscrit amb 19 entitats locals i que posava en marxa una experiència pilot per a la futura creació de la Xarxa Xaloc.

El desenvolupament de les actuacions en matèria d’habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d’edificis per part de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica exigeix una immediatesa i proximitat dels òrgans gestors a la ciutadania.

En conseqüència, per a una major eficiència i una assistència al ciutadà més directa, es fa necessari encomanar la gestió, informació, mediació social i assessorament en les esmentades matèries a favor de les entitats locals.

Gestió de les oficines

Conforme al que es disposa en el Decret del Consell 199/2021, el finançament assignat a les quatre localitats, Burjassot, Dénia, Gandia i Morella, ve a càrrec de l’aplicació pressupostària 14.01.02.431.70.227 i conforme disposa la clàusula segona, es reparteix en tres anualitats.

Concretament, l’import total destinat al municipi de Burjassot ascendeix a un màxim de 147.148,47 euros. S’estableix per a l’any vigent (2022) una quantitat de 15.346,77 euros, en 2023 es destinaran 65.900,85 euros i altres 65.900,85 euros correspondran a l’any 2024.

Així mateix, l’entitat local de Dénia, rep idèntica subvenció total per a l’encàrrec de gestió de 147.148,47 euros. La quantia establida per a aquest any 2022 és de 15.346,77 euros i en els dos següents anys, 2023 i 2024, la quantitat aplicada serà de 65.900,85 euros cada any respectivament.

Respecte a la inversió realitzada que es destina a la localitat de Gandia, la quantia total de gestió aconsegueix un màxim de 268.138,58 euros. La quantitat adjudicada es distribuirà en tres anualitats com les anteriors. Per al present any l’aportació ascendeix a 29.793,18 euros. S’assignen per als dos anys posteriors, 2023 i 2024, la mateixa quantitat de 119.172,7 euros.

I per al municipi de Morella, s’assigna un import total de gestió de 147.148,47 euros repartit en tres anys. La contribució per a l’exercici actual (2022) ascendeix a 15.346,77 euros i per a les dues anualitats posteriors (2023 i 2024) es determina la mateixa quantitat de 65.900,85 euros per a cadascuna d’elles.

Els quatre convenis de col·laboració entraran en vigor en el moment de la signatura i conclouran la seua vigència el 31 de desembre de 2024.