El Consell emet les primeres autoritzacions extraordinàries per a cremes agrícoles permeses dins la suspensió

78
Incendi forestal
Incendi forestal
PUBLICITAT

La Generalitat Valenciana ha rebut 26 sol·licituds fins ara i ha remés 14 informes de Sanitat Vegetal a Prevenció d’Incendis

La Conselleria de Justícia i Interior, en coordinació amb la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, ha emés ja les primeres autoritzacions extraordinàries per a cremes agrícoles individuals, dins dels supòsits de flexibilitat que permet la suspensió temporal adoptada recentment a causa de l’elevat risc d’incendis forestals.

Cal recordar que van ser precisament les especials condicions de risc d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana les que van motivar l’adopció de mesures adequades per a minimitzar el nombre d’incendis. Així, es va decidir suspendre temporalment de manera excepcional les cremes de marges de cultiu o de residus vegetals en aquelles parcel·les situades en terrenys forestals confrontants o situats en la zona d’influència forestal.

No obstant això, a les parcel·les situades a més de 500 metres de distància de terrenys forestals sí que pot continuar l’activitat de crema en les mateixes condicions que hi havia prèviament a la publicació de la Resolució del 15 d’abril. En esta resolució s’establixen les situacions i els procediments següents per a sol·licitar estes excepcions: d’una banda, les parcel·les en les quals hi haja residus agrícoles que hagen de ser eliminats per raons fitosanitàries mitjançant l’ús del foc, i d’altra banda les parcel·les en les quals s’hagueren arrancat cultius llenyosos prèviament a la publicació de la resolució i estiguen pendents de crema per a la replantació o transformació.  

Ateses eixes excepcions, fins ara s’han rebut 26 sol·licituds i s’han remés 14 informes del Servici de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals, que ha emés 13 resolucions favorables a la crema i una desfavorable.

És important recalcar que les sol·licituds han de vindre acompanyades d’un informe tècnic elaborat per un professional col·legiat amb competències en sanitat vegetal i que justifique la necessitat de crema i la impossibilitat d’ús de mètodes alternatius. Una vegada validat l’informe per part de Sanitat Vegetal, si és el cas, és el director general de Prevenció d’Incendis Forestals qui emet la resolució favorable a la crema.

En el cas de les parcel·les en les quals s’hagen arrancat cultius llenyosos prèviament a la publicació de la resolució i estiguen pendents de crema per a la replantació o transformació, els titulars dirigiran també la sol·licitud al Servici de Sanitat Vegetal i, una vegada comprovada la necessitat per part de personal de la Conselleria d’Agricultura, és el director general de Prevenció d’Incendis Forestals qui emet finalment resolució favorable a la crema.

Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol registre oficial, preferentment en l’Oficina Comarcal Agrària a la qual pertanga l’explotació. El Consell remarca, en tot cas, el caràcter excepcional d’estes mesures i, tal com indica el punt sext de la resolució, si les circumstàncies que han motivat la seua publicació canvien, es podrà publicar una altra resolució que autoritze de nou les cremes