Cultura convoca ajudes per a la protecció i la recuperació de les construccions de pedra seca

314

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions que tenen per objecte finançar treballs de catalogació de construccions de pedra seca, així com de conservació, manteniment i recuperació de construccions tradicionals de pedra seca i de protecció de la seua arquitectura en el territori valencià.

Els 300.000 euros destinats a aquestes ajudes es distribueixen en 120.000 euros en la modalitat de catalogació d’aquestes construccions i 180.000 euros per a treballs de restauració i conservació preventiva que servisquen per al seu manteniment.

Els beneficiaris són ajuntaments, mancomunitats i les associacions i entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes sempre que entre les seues competències administratives i fins fundacionals, respectivament, figure la realització d’activitats consistents en la protecció i conservació del patrimoni valencià. En la modalitat de treballs de restauració, a més, poden ser beneficiàries les persones físiques o les jurídiques legalment constituïdes que siguen titulars del bé o de l’òrgan que el gestione.

La documentació que s’ha de presentar per a la catalogació d’aquestes construccions consisteix en les línies d’estudi històric i anàlisi documental previstes, memòria descriptiva del procés d’obtenció d’informació, anàlisi preliminar del territori i la seua història, valorant les zones conegudes amb potencial de patrimoni cultural i llista i plànol d’elements susceptibles, en fase preliminar, de protecció.

Així mateix, cal presentar el currículum de les persones implicades en la redacció dels documents i la seua experiència amb projectes relacionats amb la pedra seca, en projectes d’intervenció o en treballs d’investigació relacionats amb el patrimoni cultural.

En la modalitat de restauració dels béns s’haurà de presentar el projecte subscrit per un tècnic competent en la matèria, que ha de contindre un estudi sobre els valors etnològics i culturals de l’element sobre el qual es pretén intervindre, la descripció de l’actuació proposada i els efectes d’aquesta sobre aquests valors i el seu cost. En el projecte s’ha de justificar el respecte a les tècniques constructives pròpies de la pedra seca.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana´