Noves troballes a les excavacions arqueològiques del Corro de Portell

686
PUBLICITAT

A Portell de Morella s’estan duent a terme al mes de setembre una sèrie d’actuacions arqueològiques a la part del Corro per tal d’establir si es conserven restes medievals al seu subsol. Aquestes intervencions han estat promogudes per l’ajuntament de la població aprofitant la concessió de les subvencions acollides a Resolució de 26 de març de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Es traca d’una sèrie d’actuacions emmarcades dintre d’un projecte més ambiciós, amb l’objectiu final d’establir l’evolució històrica de la població i posar en valor les estructures medievals que encara es conserven al  municipi. En aquest cas en concret, a més dels sondejos s’han estudiat amb metodologia arqueològica els paraments de torres i muralles per tal d’establir les tècniques constructives i l’evolució arquitectònica de les diferents torres. Aquesta informació serà de gran utilitat per tal de redactar un Pla director per a la recuperació de les muralles de Portell, document que ja està en redacció baix la coordinació de l’arquitecte Antonio García Blay, aprofitant altra subvenció concedida per la Generalitat Valenciana. 

Com a troballes més destacades de l’actuació arqueològica dirigida per l’arqueòleg Pablo García Borja amb la col·laboració de Joan Enric Palmer Broch cal destacar les abundants restes d’ossos humans, primer en estrats superficials remoguts i després formant part de diferents inhumacions d’època medieval, ja d’època cristiana.  Una de les troballes més interessants ha estat la localització d’una sepultura amb les despulles d’una persona adulta i un xiquet. Inhumacions que estan en estudi i que els arqueòlegs han datat provisionalment entre la segona meitat del segle XIII i el primer terç del segle XIV. A falta de més dades es proposa que estem davant les restes d’una mare i el seu fill, els quals degueren morir quasi simultàniament. Caldrà esperar als resultats de l’estudi antropològic de les restes per tal d’establir, si es pot, la causa de la mort. 

Aquests descobriments permeten situar en el subsol de l’actual Corro el primer cementiri cristià de la població. Un espai que malgrat haver estat molt transformat al llarg dels segles, sens dubte continuarà aportant valuosa informació sobre els orígens de Portell.