EL BELLESTAR
  • El Consell ha aprovat un nou decret que regula les característiques del material electoral

El Bellestar, com a única entitat local menor de Castelló, es veurà afectada pel decret que ha aprovat el Ple del Consell per regular les característiques de les paperetes, sobres i resta de material electoral que s’utilitzen en les eleccions a entitats locals menors. La nova norma ve derivada de la recent redacció de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

Com a novetat destaca l’elecció de vocals a la Junta Veïnal a la qual podran presentar-se candidatures les properes eleccions a través de llistes tancades, sempre que la població siga superior a 250 habitants, o candidatures a través de llistes obertes de candidats, si la població és igual o inferior a 250 habitants. Aquest decret substitueix al Decret 32/ 2011, de 25 de març, del Consell.

Cal recordar que les entitats locals menors, com és el cas d’aquesta que depén la Pobla de Benifassà, són els nuclis de població separats territorialment del municipi al qual pertanyen i que, tenint característiques peculiars, s’han constituït així. Tenen la consideració d’entitat local i gaudeixen de personalitat i capacitat jurídica plena per a l’exercici de les seues competències.