La Generalitat i l’INE col·laboren per comprovar l’empadronament a la Comunitat Valenciana de les persones que figuren d’alta en el SIP

710
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– L’objecte és establir el marc de col·laboració per a la comprovació periòdica de la residència de les persones que consten d’alta en el SIP

– Es tracta d’una adaptació normativa del conveni subscrit entre ambdós organismes al juliol de 2014

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per a la comprovació periòdica de la residència que figura a la base padronal de les persones que consten d’alta al sistema d’Informació Poblacional (SIP) com empadronats a la Comunitat Valenciana.

Es tracta d’una actualització normativa del conveni subscrit el juliol de 2014 entre l’INE i la Generalitat per a la comprovació de la residència que figura a la base padronal de les persones que consten d’alta en el Sistema d’Informació Poblacional (SIP), com empadronades al Comunitat Valenciana, per exigència de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Segons el contingut del conveni, l’INE realitza dos creuaments anuals amb la base de dades que rep de el Sistema d’Informació Poblacional (juny i desembre), per a la comprovació de la residència a la Comunitat Valenciana de les persones que consten d’alta en SIP com empadronades.

D’acord amb la clàusula cinquena, el compliment i desenvolupament dels compromisos adquirits en el mateix no generarà contraprestació econòmica entre les parts ni generarà despesa per a cap de les institucions signants.

Segons la clàusula sisena, la vigència del conveni és de quatre anys, prorrogable per acord entre les parts per un període únic de quatre anys més.

Adaptació normativa

La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic de el sector públic, estableix l’obligatorietat d’adaptació al que estableix la mateixa de tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculades o dependents.

Així mateix, el text del nou conveni s’adapta també a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a l’Reglament (EU) 2019/676.