La Generalitat duplica les ajudes a la promoció de la cultura popular valenciana

282
La Generalitat duplica les ajudes a la promoció de la cultura popular valenciana
La Generalitat duplica les ajudes a la promoció de la cultura popular valenciana

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Patrimoni ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria per a ajudes econòmiques destinades a finançar la promoció d’activitats i festes vinculades amb la cultura valenciana i el patrimoni cultural immaterial valencià per import de 650.000 euros, que és el doble de la quantitat destinada l’any anterior.


Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les associacions i fundacions privades, sense ànim de lucre, legalment constituïdes que realitzen les seues activitats al territori valencià i que tinguen entre les seues finalitats fundacionals la realització d’activitats de promoció i difusió de la cultura o dels béns patrimonials o culturals.

Seran subvencionables les activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la investigació, recuperació, promoció, difusió i expressió d’aspectes de la cultura i la història del poble valencià i el patrimoni cultural immaterial valencià.

Per exemple, les romeries, rituals i actes festius; en especial els que reforcen la promoció i la difusió de la cultura i les tradicions del poble valencià, el sentiment d’identitat i continuïtat amb el passat del poble valencià. I les activitats, coneixements, pràctiques, usos i tècniques representatives de la cultura tradicional valenciana.

També s’inclouen les representacions, recreacions, rememoracions o commemoracions d’esdeveniments o personatges que hagen tingut una incidència significativa en la història local o col•lectiva del poble valencià i les tradicions i expressions orals, com proverbis, endevinalles, contes, cançons infantils, llegendes, mites, cants i poemes èpics, sortilegis, pregàries, salmòdies, cançons, representacions dramàtiques, etc.

També formen part d’aquesta convocatòria les arts de l’espectacle, com la música tradicional, la dansa o el teatre, els coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l’univers, com sabers, tècniques, competències, pràctiques i representacions que el poble valencià ha creat en la seua interacció amb el medi natural i les tècniques artesanals tradicionals.
Les activitats finançades s’hauran hagut de dur a terme entre l’1 de juny del 2017 i el 31 de maig del 2018 i l’import màxim de les ajudes serà de 20.000 euros per beneficiari, a més es concediran en funció del compte justificatiu presentat i dels criteris preferents establits. Aquest import en cap cas podrà representar una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada.
Queden excloses les activitats amb un contingut clarament previst en la resta de convocatòries d’ajudes de la Generalitat o que siguen activitats culturals cofinançades per la Generalitat o algun dels seus ens públics, corporacions locals i entitats dependents d’administracions públiques.
D’igual manera, s’exclouen centres docents, associacions de pares i mares d’alumnes, associacions d’alumnes, entitats mercantils, col•legis professionals, entitats juvenils i esportives i associacions que no tinguen entre les seues finalitats fundacionals la realització d’activitats de promoció o difusió de la cultura o dels béns patrimonials o culturals.
Així mateix, no rebrà ajudes per aquesta convocatòria el finançament d’activitats gastronòmiques, taurines, recreatives, viatges i semblants, així com els monuments fallers, fogueres, gaiates, despeses d’il•luminació i semblants, ni les activitats que tinguen com a finalitat el manteniment de l’entitat promotora.

I tampoc podran optar a aquestes ajudes les organitzades o realitzades per sol•licitants que no estiguen adequats, en l’ús del valencià, a la normativa lingüística oficial de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, d’acord amb l’article 5 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.