La Diputació repartirà 1,2 milions d’euros del Pla d’Ocupació entre 134 municipis

62
PUBLICITAT

La junta de govern aprova la concessió de les subvencions destinades al foment de l’ocupació als ajuntaments de la província, que podran contractar nou personal durant un mínim de tres mesos i a jornada completa

La junta de govern de la Diputació Provincial de Castelló celebrada este migdia ha aprovat la concessió de subvencions, que sumen 1,2 milions d’euros, a favor de 134 municipis, la totalitat dels ajuntaments que ho han sol·licitat.

La quantia de la subvenció mínima garantida és de 8.888,88 euros per ajuntament que complisca les condicions per a ser beneficiari, llevat que s’haja sol·licitat un import de quantia inferior. Així mateix, es manté l’acompte del 100% de la subvenció i es manté el requisit de contractes amb una duració mínima de tres mesos a jornada completa.

Els beneficiaris del Pla d’Ocupació seran les persones desocupades, inscrites com a demandants d’ocupació en els centres Labora d’Ocupació de la Generalitat, que preferentment pertanguen a col·lectius de difícil inserció laboral.

I quant a les novetats de la present edició, destaca una major flexibilitat ja que es permet que els contractes comencen amb data anterior a la concessió de la subvenció, alguna cosa que no sol ser habitual, però pot donar-se el cas que d’algun ajuntament tinga la necessitat de contractar abans. Així mateix, la despesa elegible serà l’executat i pagat en 2024 fins a la data de justificació (8 de novembre).

Amb tot, els contractes que es formalitzen hauran de complir una sèrie de condicions. D’una banda, les contractacions que es formalitzen hauran de tindre una duració d’almenys tres mesos a jornada completa i no podran excedir de dotze mesos. En tot cas es garantirà que les persones contractades tinguen un ingrés mensual brut d’almenys el salari mínim interprofessional (incloent la part proporcional de la paga extra). Així mateix, les contractacions no podran servir per a cobrir vacants dels llocs de treball de l’entitat beneficiària, és a dir, en cap cas tindran caràcter estructural.

Els treballadors seran contractats per a l’execució d’obres o serveis d’interés general i social com, per exemple, treballs encaminats a la millora i manteniment d’immobles, manteniment d’espais públics urbans, protecció i manteniment de zones naturals, promoció del turisme, desenvolupament cultural local, promoció de l’esport i sector audiovisual, així com el manteniment del patrimoni cultural, entre altres.

Pla d’ocupació rural

A més de la subvenció d’1,2 milions d’euros d’este Pla d’Ocupació, la Diputació de Castelló ha incrementat un 8% la partida destinada al foment de l’ocupació, sumant 100.000 euros més destinats al primer Pla d’Ocupació Rural pròpia de la institució provincial.

A través d’este pla, la Diputació contractarà les persones que conformen categories de vulnerabilitat en matèria d’ocupació, és a dir, les persones desocupades, inscrites com a demandants d’ocupació en els centres Labora d’Ocupació de la Generalitat que preferentment pertanguen a col·lectius de difícil inserció laboral com poden ser les persones joves d’entorns rurals i també es donarà prioritat a les dones.

Els llocs de treball que s’oferiran estaran situats en els centres o dependències de la Diputació en municipis de l’interior de la província i, d’esta manera, es contribuirà a promoure i a donar suport a la creació d’ocupació i la igualtat d’oportunitats de la població rural així com la lluita contra la despoblació.