Els punts del ple ordinari d’esta vesprada a Morella

553
PUBLICITAT

1.- Aprovació, si escau actes, sessions anteriors.
2.- Informe de l’ Alcaldia.
ADMINISTRACIÓ I HISENDA
3.- Aprovació, si escau, comptes tresoreria mesos juny i juliol.
4.- Aprovació, si escau, comptes tresoreria 2n trimestre organismes autònoms.
5.- Informe seguiment Pla Ajust 2n trimestre.
6.- Patronat Administració de Vallivana.
OBRES I SERVEIS
7.- Conveni noves oficines Aigües i Serveis.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
8.- Ratificació Fábrica Giner i encomana de gestió a CISE.
9.- Adjudicació pastures Carrascals i Pereroles.
GOVERNACIÓ
10.- Fixació dies de festa local.
11.- Moció Nacional 232.
EDUCACIÓ I CULTURA
12.- Aprovació, si escau, plec de condicions concurs cartell de“l’Annunci del 54 Sexenni “.
BENESTAR SOCIAL
13.- Pobresa zero.
14.- Despatx extraordinari.
15.- Precs i preguntes.