El Consell distribuïx 45 milions d’euros del Fons de Cooperació Municipal afavorint als municipis amb menor població

83
PUBLICITAT

Els municipis amb menys de 75.000 habitants reben 40 milions d’euros

Tots els municipis rebran més fons amb el Fons de Cooperació

El nou repartiment respon a criteris de distribució aprovats pel Consell el 21 de juny de 2024

Presidència de la Generalitat ha assignat 45 milions d’euros del Fons de Cooperació Municipal, seguint els criteris de distribució recentment aprovats pel Consell, que afavorixen als municipis amb menor població. 

El Diari Oficial de la Generalitat publica els imports que el Fons de Cooperació Municipal destina als municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per al present exercici. 

La quantia global ascendix a 40.000.000 euros per als municipis amb població de dret inferior als 75.000 habitants i 4.906.965 euros per als municipis amb població superior als 75.000 habitants o que siguen capital de província. 

Amb este repartiment, tots els municipis percebran major quantitat de diners de la qual estaven rebent fins al moment i es discrimina de manera positiva als de menor població.

La transferència econòmica es realitzarà en un únic pagament del 100% dels diners assignats als municipis la població dels quals siga inferior a 20.000 habitants i en dos pagaments del 50% a la resta. 

Estos abonaments s’efectuaran després de la comprovació del compliment per les entitats beneficiàries de l’obligació de presentar el compte general davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en els termes establits en la seua normativa reguladora. 

En el Ple del Consell del 21 de juny es van aprovar els criteris objectius que havien de regir l’assignació del Fons de Cooperació Municipal dels municipis i entitats locals de la Comunitat Valenciana. D’esta manera, es complia amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), de data de 20 d’abril de 2024, en el qual s’anul·lava el Pla sectorial de finançament bàsic del Fons de Cooperació Municipal 2024, aprovat en l’anterior legislatura, el 24 de març de 2023, per vulnerar els criteris objectius de repartiment, incomplint l’article 64.3 d’Estatut d’Autonomia, que indica que este fons es crearà amb “els mateixos criteris que el fons estatal”.