El Consell ha donat la seua conformitat a l’avantprojecte de Llei de la Generalitat de contractes d’integració en l’àmbit de la producció ramadera.

Una vegada aprovat pel Consell, aquest avantprojecte de llei es remetrà al Consell Econòmic i Social i al Consell Jurídic Consultiu perquè determinen els dictàmens oportuns. A més, es traslladarà també a les organitzacions agràries i ramaderes més representatives de la Comunitat Valenciana perquè es puga consultar.

La posada en marxa de la Llei de contractes d’integració de la producció ramadera vol donar resposta a una demanda històrica del sector ramader per a normalitzar aquesta pràctica i dotar-la de més seguretat jurídica, a més de potenciar el seu desenvolupament i competitivitat, sobretot en l’aspecte exportador.

La tradició dels contractes d’integració en la ramaderia de la Comunitat Valenciana es va iniciar al final dels anys 60 i al començament dels 70, tant amb empreses de la comunitat com d’altres comunitats autònomes.

Per això, es fa necessària la regulació d’una sèrie de facetes que requereixen accions legislatives, no sols per a ordenar i donar validesa al costum, sinó també per a adaptar-la a les noves realitats socioeconòmiques.

Es tracta d’un sistema en què el productor posa les instal·lacions i la mà d’obra, mentre que les grans empreses proporcionen els animals, l’alimentació i serveis veterinaris.

La presència del sistema d’integració en la producció ramadera valenciana, que implica prop del 70 % d’aquesta i afecta bàsicament la producció porcina i aviària, ha posat de manifest la necessitat de mantindre un marc jurídic que regule aquests tipus de relacions contractuals.

Així, s’introdueixen les adaptacions necessàries per a aconseguir més garanties de seguretat entre les parts i les fa compatibles amb els requeriments legals vigents de caràcter sectorial que afecten l’activitat ramadera, sobretot pel que fa a l’àmbit sanitari, la seguretat alimentària i la protecció del medi ambient.

Més equilibri entre les parts

Aquest avantprojecte de llei busca, sobre la base de la llibertat de pactes, aconseguir més equilibri entre les parts que intervenen en la relació contractual, principalment, per mitjà de la determinació de la forma escrita del contracte, la fixació de les obligacions que corresponen respectivament a l’integrador i a l’integrat i l’obligació d’estipulació en el contracte de les altres obligacions per a determinar l’abast de les seues responsabilitats.

La norma aclareix les responsabilitats entre les parts i garanteix la igualtat, al mateix temps que incorpora un model homologat de contracte i la creació de la Junta Arbitral de Contractes d’Integració de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu d’intentar l’avinença entre les parts en les qüestions que puguen acabar en litigi per problemes en la seua aplicació.

Així mateix, el text aprovat pel Ple del Consell conté un capítol en què es descriuen les característiques i la delimitació del contracte d’integració, el règim jurídic, la forma i la duració del contracte, el registre d’aquest i estableix els continguts mínims, així com el règim de tinença del bestiar i les causes d’extinció.