Comunicat de Carns de Morella

377

Ahir, 29 de juny de 2016, es va reunir la Junta General de Carns de Morella SL, per aprovar els comptes anuals de 2015 i tractar diverses qüestions.

Carns de Morella SL és una empresa conformada per una part pública de l’Ajuntament de Morella i més de 80 socis privats. Estos, principalment, són ramaders, carnissers, cooperatives, tant de Morella com de la comarca i veïnes; ja que l’empresa naix per la necessitat, en una de les zones on hi ha més nombre d’explotacions ramaderes i amb una forta tradició del sector primari, de tenir una infraestructura modernitzada i adaptada a les exigències normatives  per desenvolupar l’activitat d’escorxador.

Esta activitat corria greu perill i estava a punt de desaparèixer, amb les greus conseqüències negatives per a tot el territori, ja que els antics escorxadors no es podien adaptar als requeriments actuals. A més, la instal·lació no és sols un escorxador sinó que possibilita, amb la sala d’especejament, la realització de producte elaborat, altres serveis, i per tant introduir un valor afegit al territori. Carns de Morella va nàixer i és una ferramenta necessària i útil per al sector primari i de desenvolupament econòmic territorial.

L’empresa, tot i complir amplament els requisits, mai va rebre fons de desenvolupament territorial o altre tipus d’ajudes per part d’altres administracions (al voltant de 50.000€ davant una inversió superior a 1,5 milions), amb una clara marginació en vers altres projectes, tots ells ubicats lluny de l’interior, lluny de les explotacions.

La discriminació de què ha estat objecte CARNS DE MORELLA S.L. és especialment significativa i greu tenint en compte que l’escorxador es troba al centre de la zona més densament poblada en termes d’explotacions ramaderes i caps de bestiar, la denegació de suport ha anat en contra dels criteris de proximitat d’instal·lacions com la nostra a les zones de cria de caps de bestiar, molt tinguts en compte avui en dia per múltiples raons, entre elles el benestar animal, en evitar als caps de bestiar llargs desplaçaments, minimització de consum energètic en evitar llargs desplaçaments per carretera, i suport a les economies d’interior de zones en risc de despoblació.

L’empresa viu una situació complexa i difícil. El resultat de 2015 no ha segut positiu, afectat per unes altes amortitzacions i despeses financeres (quan repetim, altres instal·lacions inclús 100% privades han tingut un suport considerable per estos conceptes), així com la necessitat d’augment d’activitat.

Al respecte hem de lamentar les conseqüències negatives que han ocasionat certes falsedats i atacs a l’empresa ocorreguts en la segona meitat de l’any passat com més avall ens referirem.

Els socis, personal, proveïdors i l’ajuntament de Morella realitzen un gran esforç per mantenir esta important activitat.  Així com, en este 1er semestre de 2016, ja s’estan implementant diverses millores de cara a millorar els resultats: comercialització, personal, nous serveis, clients, etc.

Però, com hem dit en anterioritat, des de finals de 2015 hem de lamentar els atacs i falcetats que hem rebut i que han causat un greu perjudici econòmic a l’empresa i el no percebre, fins el dia d’avui, cap tipus d’ajuda pública.

És per això que la Junta General d’Accionistes, òrgan de màxima representació de tots els socis de l’empresa, acorda posar de manifest el greu dany que s’ha ocasionat a CARNS DE MORELLA S.L. amb les nombroses acusacions, realitzades principalment pel Partit Popular de la Comunitat Valenciana i diversos mitjans de comunicació, que s’han abocat contra persones que en algun moment per raó de càrrec institucional o per altres motius han estat relacionades amb CARNS DE MORELLA S.L. i contra la pròpia empresa, sent totalment falses i que no s’han corregit, tot i requerir-ho i demostrar-ho.

L’atac a una empresa de Morella, composada per una part pública i més de 80 socis privats, que té com a fi de prestar serveis alhora que potenciar el sector ramader i agroalimentari i mantenir uns llocs de treball, dels que tanta falta fan a casa nostra, és entès per la Junta com un atac als interessos dels morellans i així vol posar-ho de manifest.

No té cap tipus de justificació ni podem tolerar l’ús de l’empresa Carns de Morella SL com a arma partidista i a més amb informacions falses.

Per tant volem fer constar:

  1. Posar de manifest que CARNS DE MORELLA S.L. no ha rebut en termes pràctics cap ajuda per a la seva construcció mentre que la majoria d’escorxadors han estat construïts amb diners públics i amb posterioritat posats a disposició d’alguna empresa de l’àmbit privat per a la seva explotació, no tenint aquestes empreses de fer-se càrrec de l’amortització de les instal·lacions ni tampoc dels interessos de préstecs necessaris per a la seva construcció.
  1. Exigir el cessament de la difusió de falsedats i atacs a l’empresa CARNS de MORELLA SL.

 

  1. Exigir que es done suport econòmic a este tipus de projectes que a més s’ubiquen en les zones d’interior i que estan participats per un alt nombre de socis representatius del sector primari i que són una ferramenta fonamental per al desenvolupament de moltes activitats, fixació poblacional i segueixen les directrius de les polítiques europees de productes de proximitat.

Fem arribar aquest comunicat a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament rural, als grups polítics de les Corts Valencianes i distints mitjans de comunicació.

Morella, 30 de juny de 2016