Vilafranca aprova el 0’7% del seu pressupost en ajudes a cooperació amb ONG

485
PUBLICITAT

CONVOCATÒRIA, FEU CLIC ACÍ

L’Ajuntament de Vilafranca destinarà, un any més, el 0,7% del seu pressupost a Organitzacions No Governamentals que escometen programes de cooperació en països en via de desenvolupament.

La dotació pressupostària és de 8.664 euros amb càrrec a la partida d’231.480,01 euros del Pressupost Municipal aprovat per a l’exercici del 2015 i concretament anirà destinada a les ONG que desenvolupen projectes adreçats a la infància i l’adolescència amb el domicili social o representat a la Comunitat Valenciana. Per a això, han de complir uns requisits com estar legalment constituïdes, tenir com a finalitats estatutàries la realització d’activitats de foment de la solidaritat i la cooperació al desenvolupament i no tindre finalitat de lucre, entre d’altres.

Les sol·licituds es poden adreçar a l’Ajuntament de Vilafranca en el termini de vint dies hàbils des del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. La participació econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca en els projectes serà com a màxim del 80% del cost total i, en cas que el projecte estiga cofinançat per altres entitats, el total de les mateixes no podrà superar el 100%. Per a efectuar el pagament d’aquesta ajuda, el Ple de l’Ajuntament haurà d’aprovar després de la justificació del projecte per part de les entitats beneficiades que es comprometen a realitzar en el municipi una activitat de difusió i informació del projecte finançat durant el 2016.