Sílvia Colom, alcaldessa de Vilafranca, presenta el repartiment de les delegacions del nou govern

156
PUBLICITAT

En la sessió extraordinària del mes de juny es va portar a terme el plenari d’organització de la legislatura de l’Ajuntament de Vilafranca amb Sílvia Colom, alcaldessa del municipi. En aquest plenari es va tractar la periodicitat de les sessions plenàries, la constitució de la junta de govern local, la creació de la comissió especial de comptes, el nomenament dels representants en els diferents òrgans col·legiats, el règim de retribucions, indemnitzacions i assistències, la constitució dels grups polítics municipals i el nomenament dels tinents d’alcalde i de les delegacions.

Primer de tot, s’ha decidit modificar la temporalitat dels plenaris, que passaran a celebrar-se de manera bimensual per a poder aconseguir més punts a les parts resolutives.

També, s’ha constituït la junta de govern local i la comissió de comptes amb representants d’ambdós partits, i s’ha presentat el nomenament dels representants dels òrgans col·legials. Aquests han quedat de la següent manera.

Sílvia Colom i Cándido Andrés per la Mancomunitat Comarcal Els Ports, pel Consorci per a la Gestió del Pou de les Llargueres, i per l’Associació de Municipis Forestals; Carlos Álvarez i Óscar Tena pel Consorci Televisió Digital; Sílvia Colom i Losar Tena pel Consell Escolar Municipal; Cristina Albert, Losar Tena i Gema Fabregat pel Consell de la Solidaritat; Cándido Andrés, Cristina Albert i Ovidio Colomer pel Consell Agrari Municipal; Losar Tena per l’Assemblea Local Creu Roja, amb Juan Bordàs com a suplent; i Sílvia Colom per Altmaesports Leader i pel Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona I, ambdós amb Cándido Andrés com a suplent.

Seguidament, s’ha donat a conéixer el règim de retribucions dels regidors i regidores, en les quals tots consten amb una dedicació parcial, excepte l’alcaldessa, Sílvia Colom, amb dedicació exclusiva.

A més s’han conegut els establiments de les dues tinences d’alcaldia, per a Cándido Andrés i Cristina Albert, i també les delegacions d’alcaldia, que han quedat de la següent manera.

Cándido Andrés amb Regidories d’obres públiques, urbanisme, cementiri i festes; Cristina Albert amb sanitat, agricultura, ramaderia, medi ambient, turisme i fires; Losar Tena amb educació, benestar social, igualtat, lgtbi+ i joventut; Óscar Tena amb sectors productius, mobilitat sostenible i transició energètica, Carlos Álvarez amb cultura, associacions i noves tecnologies, i Juan Bordás amb esports i gent gran.

Finalment, el pròxim ple tindrà lloc al mes de setembre.