Continua la construcció d’una bassa de 8 milions de litres per a proveïment ramader en les proximitats del barranc dels molins i la masia de la Vall. La bassa permetrà emmagatzemar els excedents d’aigua del barranc dels Molins quan es produïsquen fortes precipitacions.

Cal recordar que aquesta aigua ja s’aprofita per als depòsits que proveeixen a la localitat d’aigua potable i per a una altra bassa ramadera situada al costat del pont de Les Solanes.