L’Ivace convoca una nova línia d’ajudes d’un milió d’euros per a la finalització d’àrees industrials

630
L'Ivace convoca una nova línia d'ajudes d'un milió d'euros per a la finalització d'àrees industrials
PUBLICITAT

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha anunciat “una nova línia d’ajudes de l’Ivace destinada a projectes d’inversió per a la finalització de sòls industrials i/o polígons de titularitat municipal de la Comunitat”, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).


El conseller ha detallat que l’objectiu és “donar suport a aquells ajuntaments que han apostat pel desenvolupament de sòl industrial per a la implantació d’empreses que generen ocupacions i reactiven l’economia i que, una vegada assumida aquesta iniciativa, no han pogut finalitzar-los per la falta de recursos a causa de la conjuntura econòmica”.

Els beneficiaris de la convocatòria són els ajuntaments de la Comunitat. Seran subvencionables els projectes destinats a dotar de la condició de solar a sòls -la titularitat dels quals siga al 100% municipal- en què no hagen finalitzat les obres previstes per a la seua transformació en polígon industrial.

Termini i caràcter plurianual
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 10 de maig de 2018 i finalitzarà l’11 de juny de 2018. La tramitació del procediment serà electrònica. Les sol·licituds es presentaran en el registre electrònic d’Ivace accessible a través de la seua pàgina web.
Les ajudes previstes podran anar dirigides a projectes i/o actuacions de caràcter anual (executables en l’exercici 2018), o de caràcter plurianual (executables en el 2018 i el 2019); en aquest últim cas es podrà sol·licitar l’ajuda sempre que almenys el 30% del pressupost subvencionable del projecte i/o actuació es realitze l’any 2018.

Cada ajuntament haurà de presentar una única sol·licitud de finalització per polígon o sòl industrial existent en el seu planejament.

Projectes d’inversió
Els projectes hauran de consistir en la realització de les obres per a obtenir la condició de solar, d’acord amb l’article 177 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, i que permeten convertir sòls ordenats d’industrials, urbans o urbanitzables, en polígons industrials.

Els ajuntaments beneficiaris hauran de ser els únics titulars de tots els terrenys objecte de l’actuació, tant les parcel·les lucratives com els espais destinats a vials i zones verdes, així com quants altres espais existisquen en el polígon sobre el qual es vol actuar.
El pressupost subvencionable haurà de ser igual o superior a 50.000 euros i no superarà els 200.000 euros. A més, el projecte haurà d’executar-se en el marc d’un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient.

Característiques de les ajudes
L’ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos considerats subvencionables (cost d’execució de les obres i/o instal·lacions; cost dels béns i equips i cost de redacció de projectes d’obra i/o instal·lació, d’estudis de seguretat i salut i de direcció d’obra, sempre que es contracten externament).

Es subvencionaran actuacions com l’accés rodat per via pavimentada, subministrament d’aigua potable i energia elèctrica, evacuació d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram i accés per als vianants.