Les escoles tindran auxiliars de conversació a partir de 2018

650
Les escoles tindran auxiliars de conversació a partir de 2018
Les escoles tindran auxiliars de conversació a partir de 2018
PUBLICITAT

El Ple del Consell ha aprovat el decret que estableix les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions adscrites als auxiliars de conversació en llengua estrangera, en els centres educatius de la Comunitat Valenciana públics d’Educació Primària.

Aquesta subvenció té l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge de llengües estrangeres, així com l’aprenentatge de continguts curriculars vehiculats en llengües estrangeres. Per a això, la Generalitat aportarà un import màxim de 5.712.000 euros. L’horari setmanal d’aquests auxiliars serà de 16 hores.

L’Administració, a més de la dotació mencionada, es compromet a subscriure sengles pòlisses d’assegurança per a la cobertura sanitària, en el cas d’auxiliars de països extracomunitaris que no puguen obtindre la targeta sanitària europea als seus països, i per a la cobertura de repatriació dels beneficiaris.

Per la seua banda, els beneficiaris hauran de complir la Llei de subvencions i estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. A més, estaran sotmesos a la normativa de supervisió, seguiment i control, i participaran en activitats de formació. Així mateix, compliran els terminis i l’horari assignats i presentaran, en el moment de la incorporació, un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.