ANUNCI_ARRENDAMENT_FINCA_2019
  • El període de l’arrendament serà de 5 anys

La Fundació D. Jaime Vives d’Ares del Maestrat ha fet públic el plec de condicions per a participar en la subhasta d’arrendament per a ús ramader de la finca Mas de Celma. Les propostes, per a un termini de 5 anys, s’han de presentar abans del 13 de març a les 15h.

Entre les condicions s’inclou el fet d’estar empadronat a Ares del Maestrat. A més, la proposta mínima serà de 2.500 euros per any a l’alça. També es marca, entre d’altres, que no es podran realitzar actuacions forestals en la finca sense el permís del Patronat de la Fundació. Així mateix, s’haurà de conservar de forma òptima i adequada l’habitatge del mas.

La subhasta tindrà lloc el 13 de març a les 17h a la Sala de l’Ajuntament d’Ares del Maestrat.