Labora posa en marxa itineraris per a millorar la inserció laboral de col·lectius desfavorits

613
PUBLICITAT

Nota de premsa Generalitat Valenciana

  • Aquestes ajudes es dirigeixen a entitats públiques i privades per a la inserció laboral per a dones de localitats de menys de 50.000 habitants i persones desocupades de llarga duració o amb discapacitat
  • Les actuacions inclouran accions d’orientació, formació, prospecció del mercat laboral i seguiment

Labora ha obert el termini per a sol·licitar les noves ajudes dirigides a entitats públiques i privades per a posar en marxa accions d’inserció laboral per a dones de l’àmbit rural i urbà i persones desocupades de llarga duració o amb discapcidad.

Cadascuna de les convocatòries presenta característiques particulars, en funció del col·lectiu al qual es dirigeixen, comptarà amb el finançament de la Unió Europea a través dels fons extraordinaris del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que s’han dissenyat per a ajudar els estats a pal·liar els efectes de la pandèmia COVID-19.

Accions i col·lectius beneficiaris

Les accions que es duran a terme inclouran un diagnòstic d’ocupabilitat i un disseny de l’itinerari personalitzat, així com accions d’orientació laboral tant individuals com grupals. També es realitzaran accions formatives en les matèries incloses en el Catàleg d’Especialitats Formatives del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació.

Així mateix, s’efectuarà una prospecció del mercat de treball en l’àmbit territorial del participant, així com tasques d’acompanyament i seguiment. Com incentius a la participació, s’inclouran beques d’assistència a les accions, així com ajudes al transport i a les necessitats de conciliació que per participar en aquestes accions puguen suposar al participant.

L’únic requisit que hauran de complir les persones que desitgen participar en aquestes accions és estar inscrites com a demandants d’ocupació en l’Espai Labora corresponent.

Un dels col·lectius és el de dones d’àmbit rural i urbà. En concret, es dirigeixen a dones que residisquen en localitats de fins a 50.000 habitants. S’estima que quasi 2.000 dones podrien beneficiar-se d’aquestes actuacions.

Les persones desocupades de llarga duració, entenent com a tals a les majors de 45 anys, han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació en situació de no ocupades i han d’haver estat aturades almenys 12 dels últims 18 mesos. La previsió és que siguen més de 4.000 les persones que participen en aquestes actuacions.

La convocatòria dirigida a les persones amb almenys un 33% de discapacitat i aquelles amb malaltia mental diagnosticada per la Unitat de Salut Mental ofereix les mateixes actuacions que les altres ajudes, però el seu itinerari es completarà amb fins a 5 hores de tallers. S’estima que més de 500 persones podrien participar d’aquestes intervencions.

Les ajudes a dones d’àmbit rural i urbà i les de les persones desocupades de llarga duració es dirigeixen a entitats locals, entre les quals s’inclouen ajuntaments, comarques, mancomunitats, així com qualsevol dels seus organismes públics amb competències d’ocupació, també pactes territorials d’ocupació.

D’altra banda, les ajudes per a persones amb discapacitat o amb malaltia mental van destinades a associacions privades sense ànim de lucre, que han de tindre implantació física a la Comunitat Valenciana.

Dotació pressupostària

La dotació pressupostària és, en el cas dels aturats de llarga duració, un total de 22 milions d’euros. Per a la de les dones d’àmbit rural i urbà es destinen més de 5 milions, mentre que per al col·lectiu de persones amb discapacitat la quantitat ascendeix a quasi 3 milions d’euros.

Cada participant rebrà una beca de 9 euros diaris, sempre que l’activitat que realitze supere les quatre hores. Així mateix, si s’han de desplaçar amb transport públic, percebran una quantitat diària màxima de 1,50 euros.

Respecte de la conciliació, cada participant que tinga menors de 12 anys o familiars dependents al seu càrrec percebrà una quantitat de 14,12 euros per dia d’assistència. En el cas que hagen d’utilitzar vehicle privat, està prevista una quantitat de 0,19 cèntims per quilòmetre.