La Torre d’en Besora defineix l’alineació del barri número 3 del PGOU

591
PUBLICITAT

CLIC ACÍ PER A LLEGIR L’ANUNCI

L’Ajuntament de La Torre d’en Besora ha dut a terme l’aprovació inicial de l’Estudi de detall sotmés a avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada que fa relació al barri número 3 del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del municipi. D’aquesta forma, s’ha considerat una classificació de sòl urbà i una qualificació de sòl com a zona residencial intensiva. Amb tot això, s’han definit les alineacions del barri edificable.

La resolució d’aquest anunci, la qual es troba disponible en la seu electrònica de l’Ajuntament de La Torre d’en Besora (https://latorredenbesora.sedelectronica.es/transparency/2982c9e9-1826-438a-99d4-ca2341c3e055/) serveix com a notificació per als interessats.

Cal assenyalar, al seu torn, que existeix un termini de 20 dies des de la publicació de l’anunci a fi dels qui pogueren tindre’s per interessats en aquest expedient , puguen comparéixer i formular quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions consideren pertinents.