La sequera produirà unes pèrdues de 72 milions d’euros a cítrics, fruits secs, cereal i ramat de Castelló segons un informe de la Unió de Llauradors

190
Ametles seques

-Nota de premsa-

Ametles seques
Ametles seques

Un estudi elaborat per LA UNIÓ de Llauradors conclou que les pèrdues directes ja per la sequera en el camp de les comarques de Castelló ascendeixen a una quantitat superior als 72 milions d’euros , tot i que la xifra és encara provisional i serà superior si tenim en compte altres pèrdues no quantificables per ara i si continua el dèficit de pluges .

La part més important de les pèrdues se les emporta el cultiu dels cítrics amb 45 milions d’euros en sobrecostos productius durant aquesta campanya 2013-2014 ( clareta i badat , increment cost energètic del reg , baixos calibres , tractaments contra plagues ) ; seguit pel cultiu de la fruita seca amb uns 9,2 milions d’euros de pèrdues , l’olivera amb 6,7 milions i el cereal amb 3,5 milions. En la ramaderia extensiva , només en els sectors d’oví -cabrum i boví és de 7,3 milions d’euros ( 4,5 en el primer i 2,8 en el segon ) . A totes elles cal sumar les pèrdues previsibles i no quantificables de moment a l’apicultura , en el cultiu de la vinya , la fruita d’estiu o les hortalisses i molt possiblement en la ramaderia intensiva si no plou .

En el cereal es dóna pràcticament per perduda la totalitat de la collita , en fruits secs hi ha ametlles seques en els arbres i en algunes zones els arbres poden morir davant la falta d’aigua , en el cultiu de l’olivera actualment en fase de floració i quallat la minva de la collita següent serà molt significativa . En la fruita d’estiu s’observa falta de calibre i la vinya té una deficient brotació . La ramaderia extensiva pateix la falta de pastures naturals i l’increment en la compra de pinso .

La sequera comporta unes clares repercussions en el sector agrari castellonenc tant per a les zones de regadiu com per a les de secà . En les de regadiu provoca una disminució del nivell dels aqüífers i una salinització dels pous de reg en les zones litorals , un augment de les plagues , l’increment dels regs i consegüent augment del cost energètic en un moment on les tarifes elèctriques tenen un preu molt elevat i un increment de les plagues i la pèrdua en quantitat i qualitat de la producció que són encara més significatives en les zones de secà ia les quals hem d’afegir la previsible pèrdua d’arbrat .

Ramón Mampel , secretari general de LA UNIÓ , afirma que “ja hem trasllat nostra proposta de mesures urgents a adoptar tant el president Alberto Fabra com el conseller José Ciscar perquè en els sectors agrícola aquest període de sequera i altes temperatures persistents està provocant nombroses pèrdues que tindran una repercussió directa en la disminució d’ingressos dels agricultors que comporta un major endeutament i , per tant , una pèrdua de la capacitat d’invertir en el cultiu en particular i en l’explotació en general ” .

Dades temperatures i precipitacions

La situació és molt greu ja que abril ha estat el més càlid des que hi ha dades en els principals observatoris castellonencs i en el període entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril (any hidrològic ) és del 65% en la mitjana del territori . Tot el territori està en dèficit i aproximadament en el 20% del mateix el volum de pluges acumulat en l’actual any hidrològic no arriba ni al 25 % del que seria normal en aquest període de set mesos . Amb tanta escassetat de precipitacions , la primera conseqüència és la manca d’humitat del sòl , de manera que el sòl està molt sec , amb menys del 10 % d’humitat respecte al màxim de capacitat estimat , en una mica menys de 9.000 km2 , el 40 % del territori .

Mesures generals que sol · licita LA UNIÓ

LA UNIÓ reclama una sèrie de mesures a les dues administracions (Govern central i Generalitat ) per pal · liar aquestes importants pèrdues , tant amb caràcter general per a tots els cultius i sectors ramaders afectats com específics per a alguns .

1 . Constitució urgent d’una Comissió de Seguiment de la Sequera , composta per les entitats representatives dels sectors afectats per analitzar l’evolució de la sequera i proposar mesures preventives i compensatòries

2 . Concessió d’ajudes directes a les explotacions amb danys per sequera pels increments dels costos.

3 . Concessió d’ajuts d’Estat (ajuda de minimis ) : 15.000 € per empresa agrària en tres anys . Es poden concedir el primer any o repartit entre els tres ( Reglament ( UE ) n º 1408/ 2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013)

4 . Reducció del mòdul en l’IRPF per a les explotacions i activitats agràries afectades

5 . Condonació (en cap cas exempció) del pagament de l’ Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica corresponent a l’exercici 2014 . Es tracta d’un tribut local , que la pèrdua d’ingressos dels ajuntaments i diputacions provincials siguin compensats amb càrrec als pressupostos generals l’estat i , en aquells casos que s’hagi realitzat el pagament del mateix , es realitzi un retorn de l’import .

6 . Bonificació del 100% en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per contingències comunes corresponents al període comprès entre l’abril de 2014 i maig de 2015 , ambdós inclosos

7 . Exempcions per a l’any 2014 del cànon de regulació i tarifa d’utilització de l’ aigua establert per la Llei d’Aigües per a les explotacions de regadiu

8 . Reducció de les tarifes elèctriques per al reg mitjançant decret

9 . Posada a punt i manteniment dels pous de sequera

10 . Establiment d’una línia de préstecs ICO amb interès subvencionat per als afectats per la sequera : explotacions de boví , oví , cabrum, equí i porcí en règim extensiu o apicultura , explotacions agrícoles de secà i les de regadiu afectades per la sequera (increment de regs ) . El termini de devolució és de cinc anys , amb dos de carència en el pagament del principal i dels interessos, que han subvencionar fins al 75% i sense cost d’avals ( assumit per SAECA )

Mesures específiques per al cultiu del cereal

1 . Poder llaurar la superfície sembrada per deixar-la en guaret abans de finalitzar el període obligatori que s’estableix per complir amb la condicionalitat

2 . La Conselleria d’Agricultura , d’ofici , permeti l’entrada de bestiar en les parcel · les sembrades sense que això afecti al compliment de la condicionalitat

Mesures específiques per als cultius de fruita seca

1 . Ajudes a l’arrencada ia la reposició del potencial de producció agrícola danyat per la sequera ( arrencada i reposició de plantes ) , cofinançades per l’Administració General de l’Estat i les Comunitat Autònomes . (Apartat b del punt 1 de l’article 18 del Reglament ( UE) n º 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013)

Mesures específiques per a la ramaderia extensiva

1 . Ajudes als ajuntaments per a la construcció d’abeuradors o millorar els actuals punts de subministrament .

2 . Ajuda directa pels costos addicionals de l’alimentació a conseqüència de la sequera (s’inclou l’apicultura )

3 . Autorització d’ofici per permetre pastar en parcel · les sense afectar la condicionalitat ni als ajuts PAC

Mesures generals a adoptar sobre el recurs aigua ( a aplicar segons zones )

1 . Realització urgent dels estudis pertinents que localican els aqüífers i puguin de manera racional proveir mancances puntuals

2 . Que els Plans de Demarcació de les confederacions hidrogràfiques contemplin les aigües subterrànies , ja que representen la majoria de recursos d’aigua dolça dels que es pot disposar

3 . Utilització de les aigües residuals degudament tractades , depurades i dessalinitzades els volums són llançats , majoritàriament , al mar i que poden salvar part de l’arbrat de secà

4 . Utilització amb caràcter d’urgència de les aigües salobres que en molts llocs estan localitzades molt superficialment i que poden ser tractades ràpidament per al seu aprofitament

5 . Posada en marxa de les dessaladores que encara no s’han posat en marxa i que poden alliberar quantitats importantíssimes de recursos per al sector agrari