El somni, la dieta i la respiració influeixen en el rendiment acadèmic dels adolescents

782
PUBLICITAT

Els primers resultats del projecte DADOS (Esport, ADOlescència i Salut), publicats en diverses revistes de recerca, reflecteixen que la qualitat del somni, la dieta mediterrània i la resistència cardiorrespiratòria influeixen en el rendiment acadèmic i la cognició durant l’etapa de l’adolescència. L’estudi, en el qual han participat 274 adolescents d’instituts i clubs esportius de tota la província de Castelló, revela nous efectes derivats de la pràctica regular d’activitat física i l’adopció d’un estil de vida saludable sobre la salut física i cognitiva durant l’adolescència.

El grup de recerca Physical Activity, Fitness and Health (LIFE) de la Universitat Jaume I de Castelló, sota la direcció del professor Diego Moliner, lidera aquest projecte l’objectiu del qual és analitzar la influència de la pràctica d’activitat física sobre la salut, el benestar psicològic i el rendiment acadèmic durant l’etapa d’educació secundària obligatòria. L’anàlisi compta amb la participació d’investigadors i investigadores de les universitats de Castella-la Manxa, Cadis, Saragossa, Almeria i Jaume I.

L’equip investigador ha realitzat un seguiment continuat durant 3 anys per a conèixer com l’evolució de diferents hàbits relacionats amb la salut (activitat física, alimentació, condició física i somni) afecten la salut física dels adolescents, als seus nivells de benestar psicològic i al seu rendiment acadèmic. El seguiment s’ha realitzat mitjançant l’aplicació de qüestionaris validats, anàlisis sanguínies, test de condició física, valoracions antropomètriques i l’ús d’acceleròmetres de canell que permeten mesurar de manera objectiva l’activitat física i els patrons de somni dels adolescents.

Les dades obtingudes estan sent analitzades mitjançant diferents tècniques estadístiques amb el propòsit de determinar quins factors influeixen en major o menor mesura en el desenvolupament dels adolescents tant en el plànol físic, com en el psicològic i cognitiu. En concret, la tesi doctoral de Mireia Adelantado-Renau, investigadora del grup LIFE, s’ha centrat a estudiar els efectes de la pràctica esportiva, l’alimentació o el somni, aportant evidències científiques sobre la influència d’aquests hàbits en el rendiment acadèmic i cognitiu durant l’adolescència.

L’estudi publicat en Jornal de Pediatria revela que la qualitat del somni està més relacionada amb el rendiment acadèmic que la seua durada, i que el temps d’ús d’Internet també intervé en l’associació entre qualitat del somni i rendiment acadèmic. «És essencial controlar el temps d’ús de les noves tecnologies –assegura la investigadora Mireia Adelantado-Renau–, tant per a afavorir un bon descans com per a millorar el rendiment acadèmic».

Un segon article, publicat en Acta Paediatrica, evidència que l’adherència a la dieta mediterrània millora el rendiment acadèmic, gràcies, entre altres mecanismes, a una millora de la qualitat del somni. Finalment, un tercer treball publicat en European Journal of Pediatrics, mostra una relació positiva entre la capacitat de resistència cardiorrespiratòria i el rendiment acadèmic dels adolescents, i suggereix que la composició corporal té un efecte mediador clau en aquesta associació. El grup de recerca LIFE considera que «si els resultats obtinguts es confirmen en futurs estudis, podrien tenir importants implicacions des d’un punt de vista educacional i de salut pública», ja que estableixen processos d’intervenció fàcilment aplicables per a millorar el desenvolupament dels adolescents i podrien ajudar a «prevenir el fracàs escolar mitjançant la promoció d’hàbits saludables».

Per això, les famílies, els educadors i els responsables polítics «haurien de tenir en compte aquests resultats per a convertir les escoles en centres promotors de salut i crear programes educatius de suport que contemplen factors com la nutrició, el somni i l’activitat física com a eines per a la millora del rendiment acadèmic i el desenvolupament general en la infància i l’adolescència», conclou el director del projecte, Diego Moliner.

El projecte DADOS ha sigut finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i la Universitat Jaume I de Castelló, i dut a terme pel grup de recerca LIFE de l’UJI en col·laboració amb investigadors i investigadores de la Universitat d’Almeria, Universitat de Castella-la Manxa, Universitat de Cadis i la Universitat de Saragossa.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA