La Mancomunitat Comarcal Els Ports augmenta en més d’un 50% el seu pressupost

892
Mancomunitat Comarcal Els Ports
PUBLICITAT

Nota de premsa Mancomunitat Comarcal Els Ports

La Mancomunitat Comarcal Els Ports va celebrar el passat dimarts 4 de gener el ple ordinari a Villores. En aquesta sessió es van tractar temes com l’estructura de quotes dels municipis integrants, la plantilla de personal i el pressupost per a l’any 2022, entre d’altres.

Un dels punts principals de la sessió va ser l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2022, que ascendeix a 1.213.626,82 euros. La partida més elevada és la despesa de personal, de 928.910 euros, seguida del cost en béns corrents i serveis que ascendeix fins als 233.707 euros. Les despeses financeres es pressuposten en 850 euros mentre que les transferències corrents en 21.159,82 euros. Com a novetat respecte l’any anterior s’inclou una partida de 30.000 euros per a inversions reals.

En aquest exercici s’incorpora una figura professional més que l’any passat, consolidant així el personal de serveis socials, igualtat, joventut i ocupació. També es té previst realitzar el Pla de Dinamització i Governança Turística i ja es troben en execució dos tallers d’ocupació, amb un total de 5 persones treballadores i 20 alumnes.

Un altre dels punts tractats va ser el relatiu a l’estructura de quotes que cada poble aporta a la Mancomunitat. El president va exposar que inicialment eren més elevades però que s’ha augmentat la part de l’IVACE que li correspon a la Mancomunitat per reduir-les. Es va aprovar per unanimitat incorporar aquest aspecte a l’estructura de quotes, i mantindre el model de quota per la quantitat d’habitants de cada poble amb una correcció fixa per trams de població com en l’any anterior.

La Mancomunitat Comarcal Els Ports va celebrar el plenari a Villores, mantenint així la rotació entre els diferents municipis que formen l’organisme.