La Generalitat necessita contractar a 4500 nous empleats públics en els pròxims tres anys per a evitar el col·lapse

685
PUBLICITAT
– Gabriela Bravo ha presentat al Consell i a les organitzacions sindicals les línies mestres del Pla Estratègic de Recursos Humans
– La consellera considera “imprescindible” la desaparició de les taxes de reposició per a cobrir les 1141 vacants existents i les 5000 jubilacions previstes en la pròxima dècada

La Generalitat necessita contractar a 4500 nous empleats públics en els pròxims tres anys. “Aquesta és l’única manera d’evitar el col·lapse d’una Administració llastrada per l’alt nombre de vacants en la seua plantilla, 1141 d’un total de 17073 llocs de treball, i amenaçada per l’envelliment de la plantilla, fenomen que provocarà 5000 jubilacions en els pròxims cinc anys, 12000 en les pròximes dues dècades”, ha assenyalat la conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo.

Aquesta és una de les principals conclusions del Pla Estratègic de Recursos Humans de la Generalitat que la consellera ha presentat aquest divendres al Consell, en primer lloc, i a continuació a les organitzacions sindicals representades en la Taula General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat.

L’elaboració del pla estratègic va ser encarregada pel Consell a la consellera Bravo en el Seminari de Govern Hivern 2016, celebrat el passat mes de gener a Morella, amb l’objecte de dotar a totes les conselleries del personal format necessari per a la seua activitat.

Per a complir aqueixa encomana, la consellera va constituir un grup de treball en la Direcció general de Funció Pública, que ha sigut la responsable de l’elaboració del pla, que es es circumscriu al sector de l’Administració General i sobre la gestió de la qual és competent la Direcció general de Funció Pública.

A partir d’un diagnòstic previ, el document analitza quins són les actuacions necessàries en l’Administració de la Generalitat en matèria de recursos humans i es planifiquen les mesures concretes a realitzar en els pròxims anys.

Alta temporalitat i envelliment

Respecte al diagnòstic realitzat, un dels elements més cridaners detectats en la plantilla de l’Administració valenciana és la seua elevada taxa de temporalitat, donada la gran proporció sobre el total del personal interí o contractat laboral temporal.

L’Administració de la Generalitat disposa de 17073 llocs de treball. D’aquests, només 15093 estan ocupats, el 88,4 %. Les vacants, un total de 1141, afecten sobretot a les conselleries d’Agricultura i Medi ambient i a la d’Educació. A continuació, destaquen el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

L’estructura d’aquestes places ocupades és la següent:

– 9219 Funcionaris de carrera

– 4784 Interins d’urgència

– 1001 Contractats laborals

– 832 Laborals temporals

– 59 Eventuals

– 35 Laborals indefinits no fixos

– 18 Altres

Altre element destacable de la plantilla de l’Administració valenciana és la seua elevada taxa de provisionalitat, provocada per la generalització, entre el personal funcionari i contractat laboral fix, de situacions de provisió no definitives, tals com la comissió de serveis i l’adscripció provisional. Com a conseqüència, només 6481 funcionaris ocupen la plaça de la qual són titulars (el 42% de les places ocupades), mentre que 8612 places tenen un ocupant provisional.

La conclusió a la qual arriba l’estudi és que el 36% del personal està en situació de precarietat laboral. La seua distribució, a més, no és homogènia, perquè aquest percentatge s’eleva al 51% en el SERVEF, al 49,9% en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i al 45% en Educació i Cultura.

Finalment, l’informe elaborat per la Direcció general de Funció Pública destaca el procés d’envelliment de les plantilles. Més del 60% dels empleats públics tenen cinquanta o més anys; d’ells, més del 13% superen els seixanta. Només 58 persones de l’administració del Consell tenen edat inferior als trenta. És doncs, una plantilla envellida.

En els pròxims deu anys es jubilen més de 5.000 efectius. Si s’afegeix la previsió de baixes per incapacitat permanent o defunció, a partir de 2018 tots els anys podran generar-se més de 500 vacants, que seran prop de 800 a partir de 2022 i 900 entre els anys 2025-2029. En 20 anys es jubilarà el 75% de la plantilla, més de 12000 persones.

El pla defensa que per a disminuir la taxa de temporalitat i rejovenir les plantilles és necessari convocar processos selectius en la quasi totalitat de sectors de l’administració autonòmica, així com la inclusió de processos selectius lliures (no restringits) en els quals puguen valorar-se, entre altres mèrits, els serveis prestats i l’experiència en els llocs objecte de la convocatòria. Per això, el plantejament ideal de les ofertes per als tres pròxims anys és la combinació de processos ordinaris en els quals s’oferisquen un nombre alt de places al costat de processos de consolidació en els quals es valore sobretot l’experiència acumulada.

Una vegada reduïda la temporalitat, s’hauria de mantenir aqueixa situació mitjançant la convocatòria regular de processos selectius a través del sistema d’oposició que permeta rejovenir les plantilles.

No obstant, la plena efectivitat d’aquestes actuacions requereix l’eliminació de les clàusules restrictives que en els últims anys inclouen les successives lleis de Pressupostos Generals de l’Estat en matèria de nombre de places susceptibles de ser convocades en oferta d’ocupació pública per les administracions públiques, la qual cosa es coneix com a percentatges sobre la taxa de reposició d’efectius .

El pla estratègic també considera imprescindible la modificació de la disposició transitòria quarta del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que limita la possibilitat d’efectuar convocatòries de consolidació d’ocupació a llocs exercits interina o temporalment amb anterioritat a l’1 de gener de 2005.

Els tècnics de la Direcció general de la Funció Pública consideren que no és possible frenar les deficiències de les quals emmalalteix l’Administració de la Generalitat si el Govern central segueix mantenint limitacions a la possibilitat de convocar ofertes d’ocupació. Per això, la Generalitat Valenciana ha reclamat i va a seguir reclamant al Govern l’eliminació en les pròximes lleis de Pressupostos Generals de l’Estat de les limitacions respecte a les ofertes públiques d’ocupació.

Dos escenaris

Ja que a data de hui es desconeix quin va a ser el plantejament per a 2017 i per als anys següents, és necessari plantejar dos escenaris possibles, als quals es corresponen dues programacions diferents.

En cas que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat eliminara les limitacions relatives a la taxa de reposició, la Generalitat podria aprovar tres ofertes anuals d’unes 1500 places cadascuna per als anys 2017, 2018 i 2019. S’aconseguiria així oferir un volum de places proper al 90% de les vacants. Els processos de consolidació s’inclourien en els dos primers anys. De poder actuar així, el pla calcula que, una vegada executades aquestes ofertes, la taxa de temporalitat hauria descendit a un 15%, malgrat l’elevat nombre de baixes que es preveuen.

Si per contra, es mantenen les taxes de reposició, el pla alerta que serà impossible disminuir la taxa de temporalitat, per la qual cosa el document recomana que se seguisca instant al Govern d’Espanya a l’eliminació de les restriccions.

D’aquesta manera, si la taxa resultant per a 2017 és la mateixa que per a 2016, el pla aposta per tres ofertes anuals d’unes 350 places de torn lliure cadascuna i entre 260 – 300 places de promoció interna. Són ofertes no només insuficients per a aconseguir una reducció de la taxa de temporalitat, sinó que aquesta haurà augmentat transcorreguts els tres anys.

Altres iniciatives

Per a l’elaboració d’aquesta planificació estratègica, la Direcció general de Funció Pública va sol·licitar a les organitzacions sindicals la presentació de les seues propostes de creació, amortització o modificació de llocs de treball, que van ser estudiades i analitzades juntament amb les respectives conselleries i organismes.

També va analitzar la situació estructural de les plantilles de cada conselleria i organisme, i se’ls va requerir una memòria detallada en la qual es feren constar, per àrees o àmbits funcionals de la seua competència, dades sobre la situació i ocupació real dels llocs en les estructures, necessitats de modificació de llocs, necessitats de creació de llocs i possibles amortitzacions.

Aquesta informació va permetre incloure en el pla estratègic altres mesures l’adopció de les quals és necessària. Entre d’altres:

1) Homogeneïtzar les posicions retributives corresponents a llocs de treball amb les mateixes funcions, del mateix cos o escala i susceptibles de ser exercits per personal pertanyent al mateix grup de titulació.

2) Reestructurar el sistema de cossos i escales vigent per a reduir de manera notable el seu nombre i facilitar així la mobilitat del personal empleat públic. Aquesta tasca s’escometrà a través de la reforma de l’estructura de la funció pública de l’administració de la Generalitat que quedarà plasmada en la nova llei d’ocupació pública en la qual està treballant la conselleria.

3) Crear i cobrir nous llocs de treball per a atendre les actuals exigències administratives derivades del compliment de les competències dels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat.

4) Reducció de la taxa de temporalitat, actualment del 34%, així com de la de no ocupació (quasi el 12%), i la de provisionalitat (58%). Per a això és necessari la convocatòria periòdica de concursos de trasllats així com la convocatòria de processos selectius i, dins d’aquests últims, la convocatòria de processos de consolidació d’ocupació.