La Diputació definix les bases de les ajudes per catàstrofes a municipis de menys de 20.000 habitants

99
PUBLICITAT

La junta de govern regula les subveniones, que compten amb una partida total de 200.000 euros

La Diputació Provincial de Castelló ja ha definit les bases per les quals es regirà la concessió de subvencions a ajuntaments de la província de Castelló de menys de 20.000 habitants destinades a la compensació per despeses derivades d’actuacions inajornables a conseqüència de catàstrofes naturals durant el present 2024.

La junta de govern ha concretat les bases que regiran les subvencions, que compten amb un import total de 200.000 euros, i que, com ha explicat la presidenta, Marta Barrachina, “formen part del pla Diputació Respon amb el qual des de la institució provincial volem donar una resposta ràpida i eficaç davant catàstrofes”.

Els municipis menors de 20.000 habitants, i que demostren escassetat de recursos per a afrontar situacions de risc, seran els beneficiaris directes d’esta línia de crèdit inclosa en el pla Diputació Respon. Aquest suport econòmic abastarà tant despeses corrents com inversions amb el propòsit de fer costat a les corporacions locals en situacions d’urgència i catàstrofe.

Tal com es destaca en les bases, la quantia de la convocatòria és de 200.000 euros, sent la subvenció màxima per beneficiari de 10.000 euros, excepte en aquells casos especials que, si és el cas, siguen apreciats per la comissió de valoració, dels quals es deixarà constància expressament en la resolució.

Els criteris per a valorar les sol·licituds presentades per a ser objecte de subvenció seran la urgència de l’actuació, la població total del municipi i superfície afectada per esta catàstrofe.

 L’ajuda anirà dirigida a aquells ajuntaments que hagen hagut d’anticipar la despesa per motius d’emergència. En eixe sentit, es consideraran despeses corrents subvencionables les despeses derivades de reparacions en infraestructures municipals i xarxa viària que s’hagen vist afectats i que no comporten la substitució de material inventariable.

També es consideraran despeses subvencionables els relacionats amb execucions d’obres necessaris per a poder dur a terme estes reparacions, que no comporten despeses d’inversió com ara moviments de terres o tapats de rases, entre altres. Les despeses derivades de la contractació de personal per a la realització dels treballs, la contractació de maquinària i equips per a la realització dels treballs i la contractació dels servicis per a pal·liar els efectes del sinistre també es poden incloure com a despeses corrents.