El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la resolució de 26 de febrer de 2018 de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen per a l’any 2018 subvencions per a la realització de projectes i iniciatives en matèria de la recuperació de la memòria històrica, en honor de la convivència democràtica.

En la resolució es contempla tres tipus d’ajudes: les destinades a subvencionar projectes en matèria de recuperació de la memòria històrica desenvolupades per ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana; les dirigides a projectes de les universitats de la Comunitat Valenciana i, finalment a les activitats realitzades en aquesta matèria per part d’entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

L’import de les ajudes ascendeix a 480.000 euros, dels quals 240.000 euros van destinats als ajuntaments i mancomunitats, 150.000 euros a les universitats i, els 90.000 euros restants, per a entitats i associacions sense ànim de lucre.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment d’aquest termini determinarà, automàticament, la inadmissió de la sol·licitud.

La presentació de sol·licituds i la documentació per a l’obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria, es realitzarà, de forma telemàtica al Portal de la Generalitat, accedint a la ‘Seu electrònica. Serveis on-line. Ciutadans-Ajudes, beques i subvencions”.

Serà objecte de subvenció els projectes i actuacions de commemoració o d’homenatge a persones i esdeveniments relacionats amb la memòria històrica i democràtica valenciana; Els que promoguen la difusió i la formació en matèria de memòria històrica i democràtica valenciana i aquells que fomenten la promoció difusió i capacitació en matèria de drets i llibertats fonamentals i de règim electoral, tals com a organització de congressos, recerca, simposis, jornades, seminaris, exposicions temporals, publicacions i projectes educatius.

A la convocatòria només es podrà presentar una sola sol·licitud que podrà incloure un o diversos projectes i l’import màxim a subvencionar serà de 30.000 euros en el cas de les universitats, de 10.000 euros per a ajuntaments i mancomunitats i de 5.000 euros a entitats i associacions sense ànim de lucre.