Habitatge convoca les ajudes del Pla Renhata per a la reforma d’interior de banys, cuines i accessibilitat

130
Habitatge convoca les ajudes del Pla Renhata per a la reforma d'interior de banys, cuines i accessibilitat
Habitatge convoca les ajudes del Pla Renhata per a la reforma d'interior de banys, cuines i accessibilitat

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat per a aquest exercici 2018, les subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges del Pla Renhata, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, (DOGV).

La directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, ha explicat que “un any més la Generalitat ha apostat per la millora de l’habitabilitat de l’interior dels habitatges amb aquestes ajudes que permeten la reforma de banys, cuines i la millora de l’accessibilitat”.

El termini de sol·licitud acaba el 10 de juliol i es podrà presentar qualsevol persona física, que siga propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana que tinga una antiguitat superior als 20 anys (salve per a actuacions d’adaptació per a persones amb diversitat funcional), i que siga residència habitual i permanent del seu propietari, inquilí o usufructuari.

En aquest sentit, Torró ha destacat l’augment de pressupost del Pla Renhata impulsat per la Conselleria per a enguany 2018 i que ascendeix a 5.416.000 d’euros, amb la possibilitat d’ampliar-ho. De fet, ha assenyalat que “després de l’èxit de l’anterior convocatòria s’han millorat també les condicions per a la seua concessió i l’agilitació dels tràmits per a la seua adjudicació”.

La directora general ha explicat que el procediment de concessió d’aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva i les obres hauran d’estar finalitzades en el moment de la sol·licitud de les ajudes, havent-se d’haver iniciat amb posterioritat al dia 1 de gener de 2017.

El procediment de tramitació serà telemàtic, les sol·licituds, escrits i comunicacions es presentaran davant el Registre Electrònic i hauran d’estar signats electrònicament.

Les subvencions amb càrrec als fons de la Generalitat seran d’entre el 25% i el 35% del pressupost protegible fins a un màxim de 3.000 o 4.200 euros segons la baremació obtinguda.

El pressupost subvencionable no serà inferior a 2.000 euros ni superior a 12.000 euros, amb independència del pressupost real de les obres que pot ser major. Enguany s’inclou una subvenció bàsica d’un 5% per a pagar els treballs tècnics previs a tots aquells que complisquen els requisits.

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les subvencions serà de sis mesos explicats a partir de la seua publicació. Transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat i publicat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud.