Emergència Climàtica convoca per vora 18 milions d’euros les ajudes per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible per a 2020 i 2021

541
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

Les ajudes estan destinades a la redacció d’instruments de gestió, per a la millora ambiental, paisatgística i per a la transformació i comercialització de productes forestals

-Les subvencions s’emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha convocat per 17,96 milions d’euros les ajudes per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible per als exercicis 2020 i 2021.

En concret, s’atendrà la redacció d’instruments de gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i foment dels ecosistemes forestals i les inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

En aquest sentit, es financen la redacció i revisió justificada de projectes d’ordenació de muntanyes i de plans tècnics de gestió forestal. A aquesta mesura es destinaran 901.642,36 euros entre els dos exercicis.

Per a incentivar la realització d’actuacions de gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i foment dels ecosistemes forestals, es destinaran en 2020 i 2021 un total d’11.636.385,36 euros.

Amb l’objectiu d’evitar l’expansió dels incendis forestals millorant l’estructura interna dels boscos i diversificant la distribució dels hàbitats naturals sobre el territori, de manera que s’afavorisca la presència d’àrees de transició entre ecosistemes, de gran riquesa ecològica, que generen, al seu voltant, discontinuïtats naturals de les masses boscoses.

També es buscarà un increment de la resiliència natural dels ecosistemes forestals enfront dels desastres naturals (plagues i malalties i condicions de sequera prolongada característica de l’actual situació de canvi climàtic).

Així mateix, es fomentarà la maduresa ecològica dels ecosistemes forestals mediterranis, millorant la seua diversitat biològica i l’estabilitat estructural natural.

Aquestes actuacions es consideren fonamentals per a garantir la fixació de CO?, recàrrega d’aqüífers, qualitat paisatgística, diversitat biològica, etc.

Les actuacions de gestió forestal sostenible també permetran obtenir productes forestals amb valor de mercat, la comercialització responsable del qual resulta imprescindible per al desenvolupament socioeconòmic de les àrees rurals de muntanya.

Respecte de les ajudes a les inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals, s’orienten a la valorització dels productes forestals per a fomentar la gestió sostenible de les masses forestals i crear un teixit industrial d’aprofitament, transformació i comercialització dels principals productes forestals procedents de les muntanyes.

Aquesta haurà d’integrar-se en projectes empresarials que revertisquen en la millora socioeconòmica del territori d’origen i a més, suposen un valor afegit respecte a la millora tecnològica i ambiental dels sistemes de producció i comercialització.

En aquest sentit, són subvencionables l’assistència tècnica sobre la sostenibilitat mediambiental mitjançant l’adaptació dels instruments tècnics de gestió forestal als criteris i normes de certificació forestal vigents; les instal·lacions per a l’emmagatzematge d’estella forestal i de productes forestals no fusters; i l’adquisició i instal·lació de nova maquinària per a explotacions forestals. Es destinaran 5.423.972,83 euros entre 2020 i 2021.

Aquestes mesures estan sostingudes econòmicament pel Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (Feader), la Generalitat i el Ministeri.