Els caçadors de Castellfort formigonen el camí de Benicaló

301
Camí de Benicaló a Castellfort
Camí de Benicaló a Castellfort
Camí de Benicaló a Castellfort

L’Ajuntament de Castellfort, gràcies a les aportacions anuals que l’Associació de Caçadors La Castellfortina realitza per la gestió del vedat de caça, ha invertit la quantitat 7.700 € per al formigonat d’alguns trams del caminar Benicaló. Es tracta d’un camí que permet l’accés a diferents finques. L’Ajuntament ha aportat el formigó necessari i els veïns beneficiats han aportat la mà d’obra necessària per al formigonat de dos trams. En total s’ha millorat una superfície pròxima a un quilòmetre. Es tracta d’un camí municipal i per aquest motiu s’ha pogut actuar de forma immediata. Cal ressenyar que molts dels camins del terme de Castellfort no són propietat de l’Ajuntament i per tant no es pot actuar en això, si no és amb autorització de la Conselleria de Medi Ambient.