El Temps a Vilafranca, 9-05-2016

Predicció d’Aemet:

-Dades a temps real a Vilafranca:

-La web cam de Vilafranca