Dades resumides per Ignasi Llopis

Predicció d’Aemet:

-Dades a temps real a Vilafranca:

-Informació d’Ignasi Llopis

-La web cam de Vilafranca