El temps a Vilafranca 17 05 2016

Predicció d’Aemet:

-Dades a temps real a Vilafranca:

-La web cam de Vilafranca