El Temps a Vilafranca 13052013

Predicció d’Aemet:

-Dades a temps real a Vilafranca:

-La web cam de Vilafranca