El temps, per Ignasi Llopis, 06-06-2016

Predicció d’Aemet:

-Dades a temps real a Vilafranca:

-La web cam de Vilafranca