El Temps. 17 de febrer. Mínima de -9.5 a Vilafranca

828
PUBLICITAT

Predicció d’Aemet:

-Dades a temps real a Vilafranca:

-La web cam de Vilafranca