El Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana obri el seu període d’al·legacions

546
TRACTAMENT DE RESIDUS
PUBLICITAT

– S´adaptarà a la normativa nacional i europea en matèria de gestió de residus

– Donarà seguretat jurídica a les entitats locals per a la realització d’inversions, noves infraestructures i equipaments

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha obert un període de 45 dies en què es podran realitzar al·legacions, observacions i suggeriments al Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV), com apareix publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: consultar ací

El document, que guiarà i coordinarà les actuacions en matèria de gestió de residus en els pròxims anys, pot ser consultat en el següent enllaç: consultar ací

Així mateix podrà examinar-se, en horari de demà de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, en les dependències de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, al carrer de la Democràcia, 77 (abans José Castán Tobeñas) de València.

El PIRCV actual requereix una revisió per a la seua adaptació a la normativa espanyola (Llei de Residus i Sòls Contaminats de 2011 i al Pla Estatal Marco de Gestió Residus 2016-2022) i les directives europees en matèria de gestió de residus, per a dotar a les entitats locals de la Comunitat Valenciana de la seguretat jurídica necessària per a la implementació de les inversions, noves infraestructures i equipaments.

L’adaptació passa per incloure novetats entre les quals es troba la necessitat d’incloure en el PIRCV un període de vigència equivalent al del Pla Estatal Marco, que permeta adequar la planificació autonòmica de residus a la planificació nacional, fins a finalitzar 2022, havent d’elaborar-se nous Plans regionals de residus a partir de 2023, per períodes iguals a la planificació nacional.

Així mateix, és necessari incloure en el Pla les previsions i formes de restauració dels espais històricament degradats per residus. Sobre aquesta planificació la Generalitat ha d’actuar de forma ordenada i progressiva per a l’elaboració de les labors de segellat dels antics abocadors no segellats, que en l’actualitat produeixen importants impactes contra el medi ambient i el seu entorn en la Comunitat Valenciana.

A més, s’incorporaran millores en la gestió de determinades fraccions de residus, amb l’objectiu de millorar la seua gestió i donar compliment veraç als objectius de gestió establits en les directives europees i la Llei de residus i sòls contaminats.

D’igual manera, s’introduiran els nous criteris de la UE i el Pemar en el desenvolupament de noves instal·lacions de valorització de residus i ecoparcs.

El document que s’ha exposat al públic ha sigut debatut i millorat en les taules de concertació creades a aquest efecte en el si del Capma, de les quals ha resultat un text enriquit que aglutina les demandes de tots els representants que voluntàriament han format part del grup de treball.