El Consell ratifica el procés de desescalada en els centres de serveis socials garantint la protecció de el personal i de les persones usuàries

559
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– El Consell ratifica la resolució d’Igualtat que estableix una incorporació gradual de personal

– S’exceptua la incorporació presencial de les persones amb més risc i s’adapten els horaris a les necessitats de conciliació

El Ple de el Consell ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es regula el procés d’desescalada en els centres de serveis socials d’atenció primària, garantint la protecció adequada dels equips professionals, així com de les persones usuàries, en la tornada gradual a la normalitat mentre es supera l’estat d’alarma per la COVID-19.

Cal destacar que els serveis socials d’atenció primària com a servei essencial han vingut prestant atenció a les persones més vulnerables des que es va decretar l’estat d’alarma, tant presencial com telemàticament, per tant, la resolució ratificada pel Ple estableix els passos a seguir fins a completar els equips professionals.

D’aquesta manera, es determina que la incorporació de el personal que no ha estat fent atenció presencial fins ara començarà a incorporar-se de manera progressiva, de manera que les plantilles poden estar completes, com a màxim, l’últim dia hàbil de la fase I de la desescalada .

La resolució estableix que, en un primer moment, s’incorporin, al menys, un professional en tots els àmbits d’atenció, tant primària com específica.

Els primers equips que hauran de completar són aquells que gestionen la tramitació de la renda valenciana d’inclusió, les prestacions econòmiques individualitzades i les prestacions econòmiques individualitzades d’infància.

Seguidament, es realitzarà la incorporació fins a completar l’equip de les persones professionals encarregades de la tramitació, valoració i seguiment de les persones en situació de dependència i, finalment, la resta de persones de l’equip en funció de les necessitats detectades en la població de dret, quedant això últim a criteri de la direcció de l’equip de serveis socials

Els municipis que disposin de més d’un centre i equip d’atenció primària de serveis socials seguiran aquestes directrius en cada un d’ells, quedant exceptuades d’incorporar-presencialment aquelles persones amb pluripatologies per a les que el contagi per Sars-COV-2 pugui suposar greu risc i de les dones embarassades, adaptant-se el lloc de treball a un que no requereixi atenció a el públic o que pugui exercir a distància.

Conciliació

En la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives s’ha tingut en compte la vigència de la suspensió d’activitat en els centres educatius per establir els horaris i les mesures de conciliació, de manera que l’atenció a el públic podrà organitzar-se en el horari des de les 8.00 fins a les 20.00 hores, adaptant els torns a les necessitats de conciliació de les treballadores i treballadors.

Així mateix, es valorarà la possibilitat de realitzar torns en diferents horaris a l’objecte de disposar de més espai físic per torn i així garantir les distàncies de seguretat.

Per afavorir aquesta conciliació s’avaluarà la possibilitat que les persones professionals que ho requereixin puguin realitzar part de la jornada des del seu domicili quan es tracti de tramitacions administratives que puguin realitzar-se telemàticament.

Mesures de protecció

Així mateix i com a mesura de protecció dels centres funcionaran amb cita prèvia per evitar aglomeracions, tret que la urgència de la situació justifiqui l’atenció immediata de la persona que ho necessiti.

Les entitats locals seran les encarregades de subministrar material de protecció i prevenció a tot el personal i d’establir les mesures necessàries per a garantir una distància de seguretat de dos metres entre els i les professionals, així com amb les persones usuàries, que hauran de portar mascaretes i utilitzar el gel hidroalcohólico a l’entrada.

En els casos en què el tipus d’intervenció necessària no permeti mantenir la distància adequada, com el servei d’ajuda a domicili, les valoracions de dependència o la intervenció amb nens i nenes, entre d’altres, es reforçarà el nivell de seguretat dels equips de protecció individual.

Intervencions prioritàries

La resolució també estableix que serà l’equip de professionals d’atenció primària de serveis socials els encarregats de detectar, diagnosticar i atendre les persones més vulnerables que puguin patir situacions de risc de contagi, desprotecció social o desemparament provocada o agreujada per la pandèmia COVID- 19, tant per la seva situació econòmica com per les seves situacions personals, com la gent gran, persones amb diversitat funcional o trastorn mental, nens, nenes i adolescents, persones sense llar o escassos recursos econòmics.

En aquest sentit, informarà d’aquelles sol·licituds de la renda valenciana d’inclusió que s’han de tramitar amb caràcter d’urgència, i el mateix passarà amb les sol·licituds de dependència, que hauran de prioritzar la realització de l’informe social d’entorn i les valoracions per posar a el dia les tramitacions pendents.

Pel que fa a el servei d’ajuda a domicili, els serveis socials d’atenció primària mantindran el reforç necessari per atendre les persones la situació aconselli les menors sortides possibles davant la vulnerabilitat davant d’un possible contagi de l’coronavirus.

Finalment, les entitats locals amb dotació per barris inclusius disposaran fins al 31 de maig per a la contractació, amb càrrec als fons que van ser derivats des de la conselleria, de quatre persones professionals durant sis mesos que s’encarregaran de realitzar el programa d’intervenció.

El coordinador o coordinadora en els centres de serveis socials d’atenció primària realitzarà un informe final de les actuacions realitzades, que servirà de base per a la redacció d’un pla de contingència preparatori d’una possible segona onada de la pandèmia per COVID-19 a la tardor de 2020, de manera que es puguen anticipar les mesures a prendre davant aquesta previsió.