El consell general de Fininval aprova dues operacions de finançament a favor de Marie Claire per import total de 9,5 milions d’euros

881
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

El consell general de Fininval ha aprovat dues operacions de finançament vinculades al Fons Valencià de Resiliència (FVR) a favor de l’empresa castellonenca Marie Clarie, per import total de 9,5 milions d’euros. Es tracta de les primeres operacions que es formalitzarà amb recursos de l’FVR i en concret a través de la Línia ‘Fininval-Suport a empreses estratègiques afectades per la COVID-19’, posada en marxa a mitjans del mes de maig.

A través d’aquesta línia de finançament s’ofereixen tant préstecs ordinaris com préstecs participatius i de la convocatòria d’aquest producte financer es desprèn que una mateixa empresa pot accedir a les dues modalitats.

En concret, Marie Claire ha sol·licitat a l’Consell una operació de finançament estructurat en dos trams: una primera aportació per import de 9,5 milions d’euros aprovada avui pel Comitè executiu de Fininval, a instància del Comitè de Gestió del Fons Valencià de Resiliència ; i una segona aportació de 2,5 milions d’euros que, a l’excedir de la quantia inicialment pressupostada per a la línia, requerirà d’una dotació pressupostària extraordinària que el mateix Comitè Executiu de Fininval ha instat a l’IVF a tramitar, per la via d’una addenda al conveni de creació de l’FVR.

En aquest context, la primera aportació aprovada avui es vehiculitzará a través de dues operacions complementàries: un préstec sènior per 7,7 milions d’euros i un préstec participatiu per valor de 1,8 milions d’euros. El primer compta amb un termini de venciment de sis anys i contempla un tipus d’interès variable del 0,5% durant el primer any, de l’1% en el segon i tercer any, i finalment, del 2% en els tres últims anys de l’operació.

Per la seua banda, el préstec participatiu s’atorga amb venciment a deu anys, i un interès que consta d’un marge fix sobre l’Euribor a un any, equivalent al 4%, i un marge variable que es determinarà en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, podent aconseguir un màxim de l’1%. Per a les liquidacions d’aquesta operació s’ha disposat un calendari irregular d’amortitzacions, els imports van augmentant amb el transcurs de l’operació.

condicionants especials

La formalització d’aquestes operacions comporta una sèrie de condicions especials que Marie Claire està obligada a complir al menys fins a la cancel·lació de l’préstec sènior.

Entre aquestes cal destacar el caràcter finalista del préstec que obliga a satisfer el deute pendent amb els treballadors i creditors de l’empresa, atenent a un ordre de prioritats preestablert; l’obligació de continuar amb l’activitat productiva a la localitat castellonenca de Vilafranca del Cid; i una sèrie de cauteles pel que fa al manteniment dels llocs de treball, sent necessari per a l’empresa sol·licitar autorització a l’IVF per plantejar davant l’administració ERTO o ETS.

Addicionalment, s’exigeix ​​al prestatari diligència en el compliment del Pla de Viabilitat plantejat pels nous propietaris de l’empresa en la seua sol·licitud de finançament a l’FVR. La informació sobre el grau de compliment de les diferents iniciatives previstes en el mateix haurà de ser actualitzada cada sis mesos, en el marc d’un informe preparat per un expert independent nomenat per l’empresa d’acord amb l’IVF, al qual tindrà accés el mateix Institut .

La comissió gestora de Fininval podrà declarar el venciment anticipat de l’operació en cas de flagrant incompliment del pla de viabilitat que acompanya la sol·licitud de finançament.

Entre les iniciatives proposades es troben diferents actuacions estratègiques entre les quals destaca una nova estratègia comercial encaminada al reposicionament de la marca i el creixement d’una nova línia de negoci sanitari amb nous contractes en l’àmbit públic o privat. Així mateix, la societat es compromet a reduir costos generals per aprovisionaments i matèries primeres, així com a disminuir els costos logístics, entre altres mesures.

El contracte de finançament estableix que l’aplicació d’aquestes mesures podrà ser progressiva durant els quatre primers anys, fins arribar al 100% a partir del quart any.

Empresa estratègica amb més de 500 treballadors i treballadores

Marie Claire és una empresa castellonenca, amb seus a Vilafranca i Borriol, de gran tradició i arrelament a la Comunitat Valenciana. Va començar la seua activitat fa més de cent anys, dedicant-se des dels seus orígens a la confecció i comercialització de mitges, activitat que amb els anys s’ha diversificat per passar a produir també altres productes de caràcter tèxtil.

En l’actualitat Marie Claire compta amb una plantilla de més de 500 treballadors, sent un dels principals motors d’activitat de les comarques de la Plana Alta i els Ports, en què s’ubiquen els seus centres de Borriol i Vilafranca.

L’empresa castellonenca Marie Claire concentra un elevat percentatge de l’activitat econòmica i l’ocupació en aquestes comarques, per la qual cosa és considerada estratègica per a l’economia valenciana.

Dotació inicial de 10,1 milions

El Fons Valencià de Resiliència (FVR) en el qual s’emmarca la Línia ‘Fininval-Suport a empreses estratègiques’ ha estat creat per reforçar la solvència de les empreses de la Comunitat Valenciana l’activitat s’haja vist afectada per la crisi de la COVID- 19.

Aquest Fons té una dotació inicial per al present exercici 2021 de 10,1 milions d’euros però s’ha contemplat que aquest import pot ser ampliat en funció de la demanda rebuda.