El Consell destina 7.000 euros a la Unió de Xicotets Agricultors i Ramaders per divulgar la PAC i la reforma de mercats agrícoles

542
Conselleria Agricultura
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– Aquest ajuda s’emmarca en el programa pressupostari de la PAC

– Té per objecte oferir tasques d’informació, assessorament i divulgació als agricultors i ramaders de les novetats en la PAC

El Ple de el Consell ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Unió de Petits Agricultors i Ramaders del País Valencià (UPA) per al suport a la divulgació de la implantació de la política agrària comuna (PAC) i la reforma de l’organització comuna de mercats agrícoles de la Comunitat Valenciana.

L’objecte d’aquest conveni consisteix a regular la col·laboració entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural Emergència Climàtica i Transició Ecològica i l’organització agrària UPA per donar suport a la realització d’una tasca d’informació, assessorament i divulgació als agricultors i agricultores i ramaders i ramaderes, de totes les novetats que van sorgint en la PAC, així com altres mesures de l’Organització Comuna de Mercat Agrícoles (OCMA).

La Unió de Xicotets Agricultors i Ramaders del País Valencià va rebre una subvenció de 7.000 euros per sufragar les despeses corrents i de funcionament derivats de el desenvolupament d’aquestes funcions d’informació, assessorament i divulgació.