El Consell crea el Registre de Cooperatives, Empreses i Indústries Forestals valencianes

402
PUBLICITAT

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es crea i regula el Registre de Cooperatives, Empreses i Indústries Forestals de la Comunitat Valenciana.

Aquest Registre tindrà naturalesa administrativa i caràcter públic i podran inscriure’s totes les empreses que realitzen treballs o aprofitaments forestals en les muntanyes com les indústries forestals, incloent les de serra, xapa, taulers, pasta, paper, suro, resina, biomassa, olis, pinyó, castanya, bolets i tòfones, així com qualsevol altre aprofitament forestal.

Aquests llistats d’empreses es podran utilitzar per a sol·licitar ofertes econòmiques per a contractes menors, en cas d’adjudicació de contractes per tramitació urgent d’expedients, o tramitació d’emergència, així com per a realitzar les invitacions en procediments negociats, en els casos en què la legislació de contractes ho permeta d’acord amb l’article 76 del Pla d’Acció Territorial Forestal.

La direcció general competent en matèria forestal instruirà i resoldrà les sol·licituds d’inscripció, en el termini màxim de tres mesos, assignant un codi per a assegurar la seua identificació única, havent de notificar als interessats l’actuat.