El Consell aprova normes excepcionals per facilitar la reunió de les assemblees generals i consells rectors de les cooperatives valencianes

729
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– Aquestes normes estaran en vigor fins a el primer semestre del 2021

– Permitirán suplir las limitaciones de movilidad y reunión de las personas que afectan a la vida económica y social de las cooperativas

– Permetran suplir les limitacions de mobilitat i reunió de les persones que afecten la vida econòmica i social de les cooperatives

El Ple del Consell ha aprovat un decret llei amb normes excepcionals i temporals per facilitar la reunió de les assemblees generals i consells rectors de les cooperatives valencianes i la regularització de les seues obligacions relatives a l’aprovació de comptes de l’exercici, nomenaments de càrrecs socials, comptabilitat i dipòsit de comptes.

Aquestes normes, consensuades amb la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana Temporal, estaran en vigor fins a el primer semestre del 2021, i permetran suplir les limitacions de mobilitat i reunió de les persones, decretades per contenir l’expansió de la COVID-19, que afecten molt especialment a la vida econòmica i social de les cooperatives valencianes

Cal destacar que bastants cooperatives valencianes compten amb milers de persones sòcies amb dret d’assistència i vot a les seves assemblees.

Aquest dret legalment no es pot delegar de forma massiva i les cooperatives no estan en condicions de garantir mitjançant l’ús de sistemes d’assistència i votació no presencials, per no tenir – la cooperativa i les persones sòcies- de la infraestructura i mitjans necessaris per a això.

Aquesta circumstància ha impedit que un gran nombre de cooperatives valencianes reunisquen a la seua assemblea general ordinària en forma i temps per a adoptar el seu acord sobre els comptes anuals de l’exercici anterior, no sempre coincidint amb l’any natural, així com per designar persona per dur a terme la auditoria de comptes anuals i, en molts casos, per a procedir a la renovació estatutària del seu consell rector o òrgan d’administració i representació.

Així mateix, la paralització de l’activitat pot abocar a la cooperativa a incórrer contra la voluntat de les persones sòcies de la mateixa, en alguna de les causes de dissolució legalment establertes, quan es produeixen per la simple inacció i el pas de el temps, o per baixes o pèrdues, en aquest cas extraordinàries derivades de la COVID-19.

El decret llei ofereix solució a totes aquestes situacions sense derogar la normativa vigent, a través de normes excepcionals i temporals que cada cooperativa pot, o no, utilitzar per regularitzar la seva particular situació ateses les seves circumstàncies