El Consell aprova ajudes per 7,3 milions d’euros a autònoms, empreses i entitats del sector primari que han patit pèrdues per la COVID-19

703
PUBLICITAT

Nota de premsa Generalitat Valenciana

  • Les quanties estan dirigides a compensar al sector primari davant l’impacte del tancament de l’hostaleria i de la venda directa

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual s’estableixen les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes, per valor de més de 7,3 milions d’euros, per a contrarestar l’impacte del tancament de l’hostaleria i d’alguns canals de venda directa sobre l’activitat i facturació del sector primari, a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Les ajudes es dirigeixen al conjunt del sector agropecuari. Concretament, el decret estableix quatre grans grups perceptors de les ajudes: explotacions ramaderes, entitats gestores de les llotges pesqueres, entitats locals de les zones rurals de la Comunitat Valenciana per a garantir el proveïment de la població (mitjançant mercats de venda no sedentària o locals de recollida i distribució agroalimentària) i productors primaris que realitzen venda al detall.

L’objectiu de les subvencions és assegurar la continuïtat de les explotacions del sector primari, instrument bàsic del desenvolupament econòmic al medi rural, garantint la pervivència de la producció familiar i el proveïment d’aliments de proximitat amb les majors garanties de qualitat i seguretat.

La concessió directa persegueix agilitar els tràmits i dotar als autònoms i empreses agrícoles, ramaderes i pesqueres d’un fons de liquiditat indispensable, que contribuïsca a fer front a la pèrdua econòmica i a la suspensió de l’activitat, a conseqüència de la crisi sanitària.

Les ajudes aprovades secunden, així, a aquells sectors que s’han vist més afectats pel tancament de l’hostaleria i la restauració, una situació que ha derivat en una dràstica reducció de la producció ramadera i pesquera.

Ajudes per sectors

Per sectors, les ajudes a la ramaderia afectada per la COVID-19 ascendeixen a 4 milions d’euros i els beneficiaris comprenen empreses i autònoms d’explotacions d’oví i caprí -inclosa la de la llet-, d’equí, de boví i de gallines ponedores.

Aquesta partida, la de major quantia, fa costat als productors ramaders més afectats per l’actual crisi amb motiu del tancament dels seus principals canals de distribució.

En el cas de la venda directa en llotges, almudins o al detall de productes agroalimentaris, la subvenció arriba als 2,25 milions d’euros de fons propis de l’administració autonòmica, amb un màxim de 1.500 euros per beneficiari.

Aquestes ajudes, a més, es completen amb les ajudes per un import de 300.000 euros destinades a sufragar les despeses dels productors agraris, en la posada en marxa, manteniment o contractació de plataformes de comercialització telemàtica de productes agroalimentaris.

Quant als mercats, divendres passat, la Conselleria d’Agricultura va anunciar l’autorització de celebrar mercats de venda no sedentària (o setmanals) d’aliments i productes de primera necessitat.

D’aquesta manera, el decret inclou mig milió d’euros a les entitats locals per a habilitar espais dedicats a aquesta mena de comerç i a garantir el proveïment de la població dels municipis i zones rurals de la Comunitat.

A més de subvencionar les despeses corrents, l’adequació i arrendament dels locals o l’adquisició de mobiliari i equipament, les ajudes podran destinar-se a pagar les mesures de seguretat necessàries que recull la resolució.

En relació amb el sector pesquer, es repartiran directament a les 21 confraries i comunitats de pescadors de la Comunitat Valenciana una quantia superior als 330.000 euros amb càrrec a la línia d’Ajudes a entitats comercialitzadores de productes pesquers afectats per la COVID-19.