Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

La dotació pressupostària per a aquestes ajudes és de 150.000 euros

Aquestes ajudes tenen com a objectiu contribuir que l’alumnat amb dificultats econòmiques finalitze els estudis a partir de la tercera matrícula i successives

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria de les beques de no abandó per a la realització d’estudis universitaris per a l’alumnat al qual li quede un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els estudis universitaris en les universitats que integren el sistema universitari valencià.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 16 d’octubre. L’alumnat que sol·licite la beca haurà d’emplenar per via telemàtica el formulari i presentar-lo en els registres de les universitats o en les dependències previstes en la Llei 30/92.

Aquestes ajudes tenen una dotació pressupostària de 150.000 euros. L’objectiu és contribuir que l’alumnat amb dificultats econòmiques puga finalitzar els estudis a partir de la tercera matrícula i successives.

L’exempció de les taxes afectarà, únicament, les assignatures o crèdits de què s’haja matriculat el sol·licitant en el curs 2017-2018 en una única titulació i especialitat.

No formaran part de la beca de matrícula el crèdits que sobrepassen el mínim necessari per a obtindre la titulació de què es tracte. Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es meriten com a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d’estudis, assignatures o crèdits.

Criteris d’adjudicació

Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. En el cas que l’import de les beques proposades per a la concessió supere l’import global màxim previst en la convocatòria, s’adjudicaran, en primer lloc, a l’alumnat al qual li quede un màxim de 18 crèdits per a finalitzar els estudis; subsidiàriament, si hi ha crèdit disponible, la beca es concedirà a l’alumnat al qual li quede un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els estudis.

A més, les ajudes es concediran en ordre descendent, d’acord amb la nota mitjana obtinguda per l’alumne o alumna en el curs acadèmic anterior o últim realitzat. En aquest cas, les ajudes s’adjudicaran fins que s’exhaurisca l’import global màxim, per la qual cosa quedaran exclosos de la beca els alumnes la nota mitjana dels quals siga inferior a la de l’alumne a partir del qual s’exhaurisca l’import global màxim esmentat.

Per a tindre dret a la beca, el llindar de renda familiar no superable serà, per a una família mitjana de 4 membres, de 43.846 euros.