Educació obri el termini de presentació de sol·licituds per a les beques de no-abandonament de les universitats públiques valencianes

1535
PUBLICITAT

– Aquestes ajudes tenen com a objectiu contribuir que l’alumnat amb dificultats econòmiques finalitze els seus estudis a partir de la tercera matrícula i successives.
– La dotació pressupostària de les beques de no-abandonament apuja a 150.000 euros
– El programa d’ajudes universitàries té un marcat caràcter social i potencien la igualtat d’oportunitats

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al ‘Diari Oficial de la Comunitat Valenciana’ (DOCV) la convocatòria de les beques de no-abandonament per als estudiants de les universitats públiques del sistema universitari valencià.

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 15 de juliol i finalitzarà el pròxim 15 d’octubre. L’alumnat que sol·licite la beca haurà d’emplenar per via telemàtica el formulari i presentar-lo en els registres de les universitats o en les dependències previstes en la Llei 30/92.

Gir social

Seguint el gir social en la política d’ajudes, al final de l’exercici anterior es van convocar les beques de no-abandonament amb l’objectiu de contribuir que l’alumnat amb dificultats econòmiques finalitze els seus estudis a partir de la tercera matrícula i successives.

El programa de beques universitàries per al curs 2016-2017 inclou novament aquest tipus d’ajudes, i amplia el nombre màxim de crèdits a cobrir en tercera o successives matrícules, de 18 a 24 crèdits i amb una dotació pressupostària que apuja a 150.000 euros.

L’exempció de les taxes beneficiarà únicament les assignatures o crèdits que s’haja matriculat la persona sol·licitant en el curs 2016-2017 en una única titulació i especialitat.

No formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedisquen el mínim necessari per a obtindre la titulació de què es tracte. Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es meriten com a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d’estudis, assignatures o crèdits.

Criteris d’adjudicació

Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. En cas que l’import de les beques proposades per a la concessió supere l’import global màxim previst en la convocatòria, s’adjudicaran, en primer lloc, a l’alumnat a qui li quede un màxim de 18 crèdits per a finalitzar els seus estudis. Subsidiàriament, si hi ha crèdit disponible, la beca es concedirà a l’alumnat a qui li quede un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis.

A més, les ajudes es concediran en ordre descendent, d’acord amb la nota mitjana obtinguda per l’alumnat en el curs acadèmic anterior o últim realitzat. En aquest cas, les ajudes s’adjudicaran fins que s’esgote l’import global màxim, per la qual cosa quedaran exclosos de la beca els alumnes la nota mitjana dels quals siga inferior a la de l’alumne a partir del qual s’esgote aquest import global màxim.

Per a tindre dret a la beca, el llindar de renda familiar no superable serà per a una família mitjana de 4 membres de 43.846 euros.

Igualtat d’oportunitats

Cal recordar que la conselleria destinarà un total de 21.450.000 euros a la totalitat de beques convocades -beques d’estudis universitaris, les d’excel·lència acadèmica, les complementàries del Ministeri d’Educació, les beques Erasmus, les de transport, les de no-abandonament i beques salari lligades a la renda- quasi un 27 per cent més de fons que l’exercici anterior, en el qual es van destinar 16,9 milions d’euros.

Amb aquest nou programa d’ajudes, el Consell té l’objectiu que cap alumne es quede sense accedir a les universitats públiques valencianes per raons econòmiques.

Per això, el programa de beques de la Generalitat té un marcat caràcter social, ja que potencia la igualtat d’oportunitats per a cursar estudis universitaris, i els criteris s’han establit pensant en aquelles famílies amb rendes més baixes i aquelles persones que o estan en desocupació o han de compatibilitzar treball i estudis universitaris per a fer front al cost de la matrícula.

Es preveu, per primera vegada, el criteri de la igualtat de gènere en les ajudes, de manera que, en cas d’empat en la nota entre dues o més estudiants s’atorgarà l’ajuda al sexe infrarepresentat en la titulació en què estiguen matriculats. L’objectiu és afavorir un equilibri de gènere, tant a la universitat com, posteriorment, en l’accés al món laboral.

La informació es pot consultar en aquest enllaç: http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/ayudas-plan-de-choque.