Educació convoca les beques d’estudis universitaris de la Generalitat per al curs acadèmic 2017-2018

168

– La Generalitat destinarà a aquestes beques 3,5 milions d’euros

– L’alumnat interessat pot presentar les sol·licituds fins al pròxim 15 de febrer de 2018

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la convocatòria de les beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2017-2018 a les universitats públiques valencianes, per a les quals destinarà 3,5 milions d’euros.

Les sol·licituds podran presentar-se des d’aquest divendres i fins al dia 15 de febrer de 2018, per via telemàtica, omplint el formulari ubicat a aquesta adreça, que a més haurà de ser presentat als centres on els sol·licitants formalitzen la matrícula dels seus estudis durant el curs acadèmic 2017-2018 o en els registres de les universitats.

Aquestes ajudes poden ser sol·licitades pels alumnes matriculats, durant el curs acadèmic 2017-2018, a les universitats públiques del territori valencià, així com als seus centres públics adscrits que impartisquen ensenyaments per a l’obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari, o que impartisquen complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau. A més, l’alumnat matriculat en universitats privades i centres privats adscrits a universitats públiques podrà sol·licitar beca únicament per al Grau en Veterinària.

Els criteris acadèmics i de renda exigibles per a l’obtenció de beca es mantenen com en l’última convocatòria, i cal recordar que el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 60; no obstant això, podran també obtindre beca els estudiants que es matriculen d’un nombre mínim de crèdits comprés entre 30 i 59 crèdits. Aquest requisit no serà tingut en compte, per una sola vegada, per a aquells estudiants que els reste un número inferior de crèdits per a finalitzar els seus estudis.

Quant als crèdits que han de superar-se en l’últim curs per a poder obtindre la beca en el cas d’estudis conduents al títol de grau serà del 80 % en el cas d’estudis d’Arts i Humanitats, i de Ciències Socials i Jurídiques; del 70 % en el cas dels estudis de la branca de coneixement de Ciències de la Salut, i del 60 % en el cas de Ciències i Enginyeria i Arquitectura.

Exempció del pagament dels crèdits

Per a l’alumnat matriculat en universitats públiques i els seus centres públics adscrits, la beca consistirà en l’exempció del pagament de l’import dels crèdits matriculats, i per a l’alumnat matriculat en universitats privades o en centres privats adscrits en universitats públiques, aquesta beca consistirà en una ajuda per al pagament de les despeses de matrícula dels crèdits matriculats.

En els dos casos, la beca només aconseguirà els crèdits matriculats per l’estudiant en primera i/o segona matrícula i no formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtindre la titulació.

Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. Si l’import de les beques proposades supera l’import global màxim previst en aquesta convocatòria, aquestes beques s’adjudicaran, en primer lloc, per als crèdits matriculats en primera matrícula i, si hi ha crèdit suficient, es passarà a adjudicar les beques per als crèdits matriculats en segona matrícula.

Les beques es concediran en orde descendent, fins que s’esgote l’import global màxim, d’acord amb la nota mitjana obtinguda pels alumnes en el curs acadèmic anterior o últim realitzat.

La resolució i notificació de sol·licituds de beca estimada i desestimada es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.