Educació acreditarà competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral

234

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– Es tracta de reconéixer la vàlua professional dels treballadors que puguen acreditar una experiència en les famílies professionals de la Sanitat, d’Edificació i Obra Civil i de Transport i Manteniment de Vehicles

– La Conselleria convoca un total de 580 places, de les quals 300 per a Transport Sanitari i Atenció Sanitària a Múltiples Víctimes i Catàstrofes, 130 d’Edificació i Obra Civil, i 150 places de Manteniment de Vehicles

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat aquest dimecres en el DOCV la resolució per la qual es promou l’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació en les famílies professionals de Sanitat, Transport i Manteniment de Vehicles i publicarà esta setmana la resolució de convocatòria d’Edificació i Obra Civil.

En concret, la Conselleria convoca un total de 580 places distribuïdes de la manera següent: 300 per a les qualificacions professionals de Transport Sanitari i Atenció Sanitària a Múltiples Víctimes i Catàstrofes; 130 per a les qualificacions d’Operacions Auxiliars d’Obra de Fàbriques i Cobertes, Operacions Auxiliars de Revestiments Continus en Construcció, i Operacions Bàsiques de Revestiments Lleugers i Tècnics en Construcció, i 150 places de les qualificacions de Manteniment dels Sistemes Elèctrics i Electrònics de Vehicles, Manteniment del Motor i els seus Sistemes Auxiliars, i Manteniment de Sistemes de Transmissió de Força i Trens de Rodatge de Vehicles Automòbils.

El termini d’inscripció quedarà obert des del 8 de setembre fins al 31 de maig del 2017 o fins que hagen accedit a la fase d’assessorament tants candidats com places s’hagen convocat.

Quant als centres en què es desplegarà el procediment, són el Centre Integral de Formació Professional CIPFP Batoi d’Alcoi i el CIPFP Ciutat de l’Aprenent de València, per a les unitats de competència de la família de Sanitat; el CIPFP Vicente Blasco Ibáñez de València per a les de la família d’Edificació i Obra Civil, i el CIPFP Canastell de Sant Vicent del Raspeig, per a la família de Manteniment de Vehicles.

L’objectiu d’aquest procediment és reconéixer els coneixements adquirits per la pràctica, de manera que tot el que han treballat els professionals dels diferents sectors a què es destina la mesura es traduïsca en la possessió d’una acreditació que els permeta trobar una ocupació amb major facilitat.

En aquest sentit, el reconeixement de competències professionals contribueix al desenvolupament personal i professional pel fet de permetre al treballador comptar amb un document oficial que acredite les seues competències professionals. A més, en finalitzar el procediment se li ofereix la possibilitat d’adquirir altres coneixements nous mitjançant la formació addicional necessària per a obtindre una titulació.

Aquest nou procediment de reconeixement de la competència professional adquirida per experiència laboral i/o formació no formal serà finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.

-Requisits de participació

Entre els requisits per a participar destaca tindre 20 anys complits en el moment de realitzar la inscripció per a qualificacions de nivell II i III, i 18 anys per a qualificacions de nivell I. A més, s’haurà de tindre experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències professionals que es volen acreditar. En el cas d’experiència laboral, s’haurà de justificar en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria, per a qualificacions de nivell II i III, almenys 3 anys, amb un mínim de 2000 hores treballades en total, i per a qualificacions de nivell I, almenys 2 anys, amb un mínim de 1200 hores treballades en total.

En el cas de formació, s’haurà de justificar, en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria, almenys 300 hores per a qualificacions de nivell II i III, i 200 hores per a qualificacions de nivell I. En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegen una duració inferior, s’hauran d’acreditar les hores establides en els dits mòduls. Vegeu annex III.

Els candidats majors de 25 anys que reunisquen els requisits d’experiència laboral o formativa indicats anteriorment i que no puguen justificar-los mitjançant els documents previstos, podran sol·licitar la seua inscripció provisional en el procediment. Presentaran la justificació mitjançant alguna prova admesa en dret de la seua experiència laboral o aprenentatges no formals. Les comissions d’assessorament estudiaran la documentació i determinaran si és procedent la seua inscripció definitiva.

Procediment

Els candidats interessats a participar han de preinscriure’s a través de l’enllaç que oportunament es publicarà en la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: Educació i Investigació: Formació: Qualificacions Professionals. Una vegada aconseguit el nombre suficient de sol·licituds, s’activarà un grup de candidats seguint l’ordre de preinscripció i els criteris de prioritat establits, i s’iniciarà amb ells el procediment.

En primer lloc, seran citats a una sessió, d’obligada assistència, en la qual l’equip d’assessors designat, en col·laboració amb el departament d’orientació, els informarà sobre el procediment, els requisits d’accés i les possibilitats respecte de la possible regulació professional. Se’ls indicarà expressament quina documentació han d’aportar per a acreditar els requisits d’accés i que adjuntaran a la sol·licitud d’inscripció.

Posteriorment, els candidats que consideren que compleixen els requisits i desitgen continuar passaran a inscriure’s aportant la documentació justificativa. A continuació, iniciaran la fase d’admissió; per a això, l’equip d’assessors, constituït com a comissió d’admissió, contrastarà el compliment dels requisits necessaris per a participar i publicarà la relació d’admesos del grup actiu en aquell moment.

A continuació, seguiran la fase d’assessorament, la de sol·licitud d’avaluació de la competència professional, la fase d’avaluació, la d’orientació final i individual i, finalment, la fase d’acreditació i registre.

A les persones que siguen avaluades positivament els serà enviat per correu electrònic un document oficial de l’administració competent, d’acreditació de la unitat o unitats de competència corresponents.

Les unitats de competència acreditades tenen valor en tot l’Estat i seran reconegudes als efectes d’acreditació parcial acumulable per a l’obtenció del títol de formació professional o certificat de professionalitat corresponent.

Les comissions d’avaluació traslladaran l’original de l’acta final al Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional per a procedir a les acreditacions i incorporar aquestes al corresponent registre oficial.