Cultura estimula la realització d’activitats de foment lector a biblioteques i agències de lectura

433
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

La Conselleria dEducació, Cultura i Esport promou el foment lector amb activitats en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana a través de la convocatòria anual dajudes econòmiques que enguany destina 350.000 euros.

Les activitats que estan incloses en aquestes ajudes han hagut de realitzar-se en el període comprès entre el 10 dabril de 2021 i la data de finalització del termini de presentació de la documentació.

Es finançaran campanyes i activitats d’animació lectora o escriptora, activitats i productes de màrqueting bibliotecari, concursos de lectors i lectores, premis literaris convocats i organitzats en la seva integritat per la biblioteca i tertúlies literàries, conferències d’escriptors i escriptores, presentacions de llibres i programes dactuació biblioteca-escola.

A la convocatòria s’explica que no són subvencionables la compra de material bibliogràfic (excepte si el material està destinat al seu lliurament com a premi d’alguna de les activitats objecte de la subvenció o per a les persones participants a les activitats), les despeses de restauració, edició de llibres i fires del llibre.

Podran demanar aquestes subvencions totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana titulars de centres de lectura públics municipals integrats a la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

Almenys un 50 % de la quantia sol·licitada per lentitat interessada en concepte de subvenció correspondrà a activitats de foment de la lectura realitzades en valencià.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la present resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.