Cultura convoca les ajudes per a la millora d’equipament i dinamització dels museus

133
Cultura convoca les ajudes per a la millora d'equipament i dinamització dels museus
Cultura convoca les ajudes per a la millora d'equipament i dinamització dels museus

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat subvencions per a museus i col•leccions museogràfiques permanents reconeguts per la Generalitat per valor de 800.000 euros: 215.000 euros per a activitats de dinamització de museus i col•leccions museogràfiques, i 480.000 euros per a millores en l’equipament i conservació de les instal•lacions.


Podran accedir a aquestes ajudes els titulars dels museus i col•leccions museogràfiques permanents reconeguts per la Generalitat. Només podran sol•licitar-se per a actuacions desenvolupades entre el dia 1 de gener i el 30 d’octubre de 2018.

En la convocatòria de dinamització dels museus seran subvencionables aquelles activitats o projectes que contribuïsquen a conèixer, promoure i difondre els fons dels museus i col•leccions museogràfiques inclosos en el Sistema Valencià de Museus.

La quantia màxima a percebre per les entitats que si és el cas resulten beneficiades no podrà superar en cap cas el 80 % del pressupost total de l’activitat. L’import màxim per beneficiari serà de 6.000 euros.

Quant a la convocatòria per a millorar les infraestructures dels museus i col•leccions museogràfiques, se subvencionaran les actuacions referides a modernització, conservació, equipament i adequació de les instal•lacions. Els beneficiaris no podran rebre en cap cas més del 80% del pressupost total de l’actuació i l’import màxim per beneficiari serà de 10.000 euros.

En les dues convocatòries queden excloses les activitats i projectes cofinançats per la Generalitat o algun dels seus ens públics, les promogudes o organitzades per beneficiaris de subvencions nominatives de la Generalitat Valenciana i aquelles activitats el contingut de les quals estiga clarament previst en altres convocatòries de la Generalitat.

Les sol•licituds es presentaran en un termini de 10 dies, junt amb els impresos normalitzats, a partir de l’endemà de la seua publicació en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.